Nr 70/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk UWM w Olsztynie”

 
Zarządzenie Nr 70/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 lipca 2020 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk UWM w Olsztynie”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program
    rozwojowy Wydziału Nauk UWM w Olsztynie”
, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 70/2016
    Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 maja 2016 roku z późn. zm.,
    nazwę projektu „Program rozwojowy
Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” zastępuje się
    nazwą „Program rozwojowy
Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM
    w Olsztynie
”.
2.   Dodatkowo, wprowadza się zmiany w § 1 ust. 1, 3 i 5, § 2 pkt 4, § 3, § 4 ust. 3, § 5, § 6
    ust. 1-4, 6, 9-10 i 21, § 9 ust. 4, które otrzymują brzmienie:
    1)  § 1 ust. 1: „Niniejszy regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym określającym zasady
        rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy
        Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie”.”;
    2)  § 1 ust. 3: Celem głównym projektu jest poprawa jakości nauczania na kierunkach lekarskim
        i pielęgniarstwo Wydziału Nauk Medycznych UWM - po zmianie Wydziału Lekarskiego (WL)
        i Wydziału Nauk o Zdrowiu (WNoZ)/Szkoły Zdrowia Publicznego (SzZP) UWM - poprzez
        wdrożenie i realizację programu rozwojowego, którego głównym elementem jest stworzenie
        Centrum Symulacji Medycznej.”;
     3) § 1 ust. 5: Biuro projektu znajduje się w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30, pok. 207
        i jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
.”;
     4) § 2 pkt 4: „projekt – projekt pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych
        (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie”;
     5) § 3: „Uczestnicy projektu
        1.  Projekt bezpośrednio skierowany jest do następujących grup odbiorców:
               1) kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Medycznych UWM (po zm. Wydziału Lekarskiego
                i Wydziału Nauk o Zdrowiu/Szkoły Zdrowia Publicznego) uczestniczącej w kształceniu
                studentów/ek na kierunkach lekarskim i/lub pielęgniarstwo;
               2)   instruktorów symulacji medycznej i techników;
               3) studentów/ek Wydziału Nauk Medycznych UWM (po zm. Wydziału Lekarskiego i Wydziału
                Nauk o Zdrowiu/Szkoły Zdrowia Publicznego)
z kierunku lekarskiego jednolitych
                magisterskich
studiów stacjonarnych w języku polskim i kierunku pielęgniarstwo I lub II
                stopnia studiów stacjonarnych w języku polskim
.
        2.  Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych co najmniej 72 pracowników z kadry
            dydaktycznej, w tym minimum 60 osób na potrzeby
realizacji zajęć dydaktycznych
            na kierunku lekarskim
i 12 osób na kierunku pielęgniarstwo. Z uwagi na przyjęte założenia
            oraz wskaźniki realizacji celu głównego, w projekcie zaplanowano udział minimum 42 kobiet
            i 30 mężczyzn.
        3.  Ze wsparcia skorzystać może 4-5 instruktorów symulacji medycznej, w tym 3-4 osoby
            zaangażowane na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim i 1 osoba
            na potrzeby kierunku pielęgniarstwo oraz 2 techników.
        4.  W przypadku studentów/ek, w projekcie udział weźmie minimum 66 studentów/ek z kierunku
            lekarskiego lub pielęgniarstwo.”;
    6) § 4 ust. 3: W ramach projektu instruktorzy symulacji medycznej mogą korzystać ze wsparcia
        określonego w ust. 1 pkt 1, 3, 5, 6 i 7, zaś technicy ze wsparcia określonego w ust. 1 pkt 5, 6
        i 7.”;
    7)  § 5: Kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie
        1. Kadra dydaktyczna zrekrutowana zostanie zgodnie z kryteriami:
            1)   zatrudnienie na Wydziale Nauk Medycznych UWM (po zm. na Wydziale Lekarskim
                lub Wydziale Nauk o Zdrowiu/w Szkole Zdrowia Publicznego)
i prowadzenie zajęć
                z przedmiotu/ów zawierającego/ych treści do realizacji z wykorzystaniem symulacji
                medycznej;
            2)   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, przy czym za każdy miesiąc
                przyznawany jest 1 pkt, nie więcej niż 36 pkt łącznie;
            3)   deklaracja prowadzenia zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej na kierunku
                lekarskim lub pielęgniarstwo w okresie realizacji projektu.
        2.  W przypadku spełnienia kryteriów uczestnictwa określonych w ust. 1, o wyborze do udziału
            w projekcie decyduje większe doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
            Przy braku rozstrzygnięcia, w ostateczności uwzględniona zostanie kolejność zgłoszeń.
        3.  Studenci/tki zostaną zrekrutowani/ne według kryteriów:
            1)  status studenta/ki kierunku lekarskiego lub pielęgniarstwo (studia stacjonarne w języku
                 polskim);
            2)    zaangażowanie w pracę kół naukowych;
            3)    średnia z ocen uzyskanych w semestrze poprzedzającym aplikowanie do projektu
                 obliczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
            4)    pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego – tylko w przypadku rekrutacji do udziału
                 w zajęciach interdyscyplinarnych.
        4.  W przypadku, gdy studenci/ki spełnią określone kryteria i uzyskają taką samą średnią ocen,
            kryterium rozstrzygającym jest kolejność zgłoszeń.
        5.  W przypadku instruktorów symulacji medycznej i techników wymagane jest ich zatrudnienie
            w ramach projektu.”;
     8) § 6 ust. 1: „Zasady rekrutacji określone niniejszymi uregulowaniami obowiązują dla form
        wsparcia, o których mowa w § 4 ust. 1, z wyjątkiem pkt 9-10.”
;
     9) § 6 ust. 2: „W przypadku wsparcia określonego w § 4 przeznaczonego dla instruktorów
        symulacji medycznej oraz techników, wymagane jest złożenie przez nich stosownego
        formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1a, a także dokumentów określonych
        w ust. 19.”;
   10)   § 6 ust. 3: „Zgłoszenia do zawodów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 9-10 określone zostaną
        odrębnym regulaminem.”;
   11)  § 6 ust. 4: „Proces rekrutacji do uzyskania wsparcia, o którym mowa w § 4 ust. 1 będzie
        odbywał się sukcesywnie i uzależniony jest od harmonogramu realizacji projektu.”;
   12)  § 6 ust. 6: „Na stronie internetowej www.csm.uwm.edu.pl i/lub w gablocie informacyjnej
        w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych UWM
(po zm. Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk
        o Zdrowiu/Szkoły Zdrowia Publicznego)
zamieszczona zostanie z co najmniej 7-dniowym
        wyprzedzeniem informacja o prowadzonej w projekcie rekrutacji.”;
   13) § 6 ust. 9: „Formularz zgłoszeniowy można otrzymać w Biurze projektu lub drogą elektroniczną.
        Dostępny jest również na stronie internetowej
www.bip.uwm.edu.pl oraz
       
www.csm.uwm.edu.pl.”;
    14) § 6 ust. 10: „Kandydaci/ki, w określonym terminie i miejscu, składają wypełnione formularze
         zgłoszeniowe osobiście lub przesyłają pocztą tradycyjną bądź ich skan pocztą elektroniczną
        
na adres zdism.csm@uwm.edu.pl.”;
    15)   § 6 ust. 21: „Podczas rekrutacji tej samej osoby do otrzymania kolejnej formy wsparcia
         w ramach projektu nie jest wymagane ponowne składanie dokumentów określonych w ust. 19,
         z wyłączeniem przypadku zmiany druku lub danych osobowych.”;
   16)   § 9 ust. 4: „Regulamin jest dostępny na stronie www.bip.uwm.edu.pl, www.csm.uwm.edu.pl
         oraz w Biurze projektu”.
§ 2
Tekst jednolity Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15
pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie”
otrzymuje brzmienie określone w załączeniu do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15
pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” otrzymują brzmienie określone w załączeniu do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.07.2020
Data publikacji:
17.07.2020 10:20
Data aktualizacji:
17.07.2020 10:20
Liczba wyświetleń:
201
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz70.pdf1.38 MB
Nr 70 zał. Regulamin rekrutacji - tekst jednolity.doc389.5 KB
Zał. 1 do regulaminu (formularz zgł.).doc387 KB
Zał. 1a do regulaminu (formularz zgł. - instruktorzy i technicy).doc380.5 KB
Zał. 2 do regulaminu (deklaracja uczestnictwa).doc351.5 KB
Zał. 3 do regulaminu (kwestionariusz osobowy).doc370 KB
Zał. 4 do regulaminu (oświadczenie - ochrona danych os.).doc668.5 KB
Zał. 5 do regulaminu (rezygnacja).doc350.5 KB