Nr 68/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie procedur oceny jakości programów studiów i programów kształcenia oraz zasad weryfikacji efektów uczenia się

 
Zarządzenie Nr 68/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 lipca 2020 roku
 
 
w sprawie procedur oceny jakości programów studiów i programów kształcenia oraz zasad weryfikacji efektów uczenia się 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. (ze zm.), zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)  Uniwersytet lub UWM w Olsztynie – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
2)  WSZJK – Wewnętrzny Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
3)  jednostka organizacyjna – wydział/Szkoła Zdrowia Publicznego/Filia/jednostka ogólnouczelniana,
4)  zespół ds. zapewniania jakości kształcenia - Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości
    Kształcenia i odpowiednio: Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia jednostki ogólnouczelnianej,
    Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Szkoły Zdrowia Publicznego, Zespół ds. Zapewniania
    Jakości Kształcenia Filii,
5)  dziekan – dziekan wydziału/Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego/Dyrektor Filii/kierownik
    lub dyrektor jednostki ogólnouczelnianej.
 
§ 2
1.  Określa się ramową procedurę oceny jakości programów studiów i programów kształcenia,
    stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.  Określa się procedurę zasad weryfikacji efektów uczenia się, stanowiącą załącznik nr 2
    do zarządzenia.
 
§ 3
1.  Traci moc Zarządzenie Nr 3/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie procedur oceny jakości programów kształcenia
    i programów studiów oraz zasad weryfikacji efektów kształcenia.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   

REKTOR

 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.07.2020
Data publikacji:
17.07.2020 09:32
Data aktualizacji:
17.07.2020 09:32
Liczba wyświetleń:
132
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz68.pdf350.44 KB
Zal1Zarz68.docx26.71 KB
Zal2Zarz68.doc134 KB