Nr 63/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich

 
Zarządzenie Nr 63/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
 
w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)
, w związku z Uchwałą
Nr 552 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku
wprowadzającą procedurę w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
  1)  Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  2)  jednostka administracyjna - jednostka właściwa do realizacji zadań w zakresie prowadzenia
      dokumentacji dotyczącej procedury nadawania stopnia naukowego doktora,
  3)  pracownik administracyjny jednostki - pracownik administracyjny jednostki, właściwy do realizacji
      zadań w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej procedury nadawania stopnia
      naukowego doktora,
  4)  kandydat - osoba ubiegającą się o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora w zakresie
      sztuki,
  5)  stopień doktora – stopień naukowy doktora lub doktora w zakresie sztuki,
  6)  rozprawa - rozprawa doktorska,
  7)  podmiot doktoryzujący – senat, rada naukowa dyscypliny,
  8)  JSA- Jednolity System Antyplagiatowy,
  9)  APD - Archiwum Prac Dyplomowych,
10)  USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów,
11)  Komisja – komisja przeprowadzająca egzamin doktorski/komisja przeprowadzająca postępowanie
     weryfikujące osiągniecie efektów uczenia się.
 
§ 2
1.  W Uniwersytecie stosuje się procedurę antyplagiatową do weryfikacji samodzielności
    przygotowania rozprawy przy pomocy JSA.
2.  Rozprawy weryfikowane i sprawdzane są pod względem oryginalności i samodzielności ich autorów
    w przygotowaniu rozprawy.
 
§ 3
1.  Kandydat odpowiada za zgodność wersji elektronicznej rozprawy przesłanej do APD, z wersją
    drukowaną przedstawioną do opinii i recenzji, dokonywanej odpowiednio przez promotora
    i recenzentów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Opinii, o której mowa w ust. 1 dokonują również inni promotorzy (drugi promotor lub promotor
    pomocniczy), w przypadku gdy charakter rozprawy wymagał powołania osób pełniących
    wymienione funkcje.
 
§ 4
1.  Oceny w zakresie wykorzystania w rozprawie nieuprawnionych zapożyczeń fragmentów tekstu,
    tj. oryginalności rozprawy dokonuje, na podstawie kryteriów stanowiących element raportu,
    wyłącznie promotor rozprawy.
2.  Zakończenie procedury weryfikacji rozprawy stanowi wygenerowany raport, który jest elementem
    dokumentacji o nadaniu stopnia doktora.
3.  Pracownik administracyjny jednostki zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności danych
    zawartych w raporcie oceny oryginalności rozprawy.
4.  W przypadku, gdy rozprawa zawiera nieuprawnione zapożyczenia, nie zostaje przedstawiona
    do dalszego etapu procedury nadania stopnia doktora.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4 wobec autora, na wniosek promotora rozprawy, zostaje
    wszczęte postępowanie wyjaśniające, a następnie postępowanie dyscyplinarne. W takim
    przypadku znajdują zastosowanie przepisy art. 322 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
    i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.).
 
Tryb procedury antyplagiatowej
 
§ 5
1.  Tryb postępowania w ramach procedury antyplagiatowej obejmuje następujące działania:
     1)  pracownik administracyjny jednostki inicjuje proces przygotowania rozprawy z udziałem
          kandydata, promotora/ów i recenzentów poprzez wprowadzenie do USOS niezbędnych
          informacji, otwierając w ten sposób kandydatowi, promotorowi/om i recenzentom rozprawy
          dostęp do APD,
     2)     kandydat:
          a)  składa w jednostce administracyjnej wydrukowane z APD i podpisane oświadczenie
              dotyczące praw autorskich (wzór oświadczania stanowi załącznik do Zarządzenia),
          b)  umieszcza w APD rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w języku polskim i języku
              angielskim.
2.  Rozprawa zostaje poddana badaniu antyplagiatowemu za pomocą JSA. Procedurę przeprowadza
    promotor rozprawy, który przekazuje plik do analizy antyplagiatowej w JSA celem weryfikacji
    oryginalności pracy. Procedura antyplagiatowa zakończona jest wydrukiem i podpisaniem raportu
    oceny oryginalności rozprawy, który należy przekazać do właściwej jednostki administracyjnej.
3.  Ostateczna wersja rozprawy zostaje zatwierdzona i przekazana w systemie przez promotora
    do recenzji.
4.  Kandydat drukuje z APD ostateczną wersję rozprawy i składa w wymaganej liczbie egzemplarzy
    we właściwej jednostce administracyjnej.
5.  Pracownik administracyjny jednostki w chwili odbioru rozprawy ma obowiązek skontrolować
    poprawność złożonego wcześniej znaku wodnego rozprawy ze znakami   w systemie USOS oraz
    innych danych wymaganych procedurą postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego
    doktora.
6.  Zlecenia recenzji rozprawy stanowią elementy dokumentacji o nadaniu stopnia doktora.
7.  Opinia, o której mowa w § 3 ust. 2 oraz recenzje, o których mowa w ust. 6 umieszczane są
    w APD, odpowiednio przez promotora/ów i recenzentów, z zastrzeżeniem ust. 8.
8.  Po zakończeniu procedury recenzowania rozprawy, recenzje udostępnione są w APD.
9.  Pracownik administracyjny jednostki wprowadza do USOS dane dotyczące składu rady dyscypliny
    naukowej oraz dane niezbędne do wydrukowania protokołu z postępowania, z zastrzeżeniem
    ust. 10.
10. W przypadku zastosowania procedury postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego
     doktora, uwzględniającej przeprowadzanie egzaminów doktorskich, protokoły z egzaminów
     doktorskich sporządzane są poza systemem.
11.  Po podjęciu przez jednostkę decyzji o dopuszczeniu rozprawy do obrony, pracownik
     administracyjny jednostki niezwłocznie wpisuje do USOS jej datę.
12.  Przed terminem obrony, treść rozprawy, streszczenie, opinia/e i recenzje dostępne są dla
     członków rady dyscypliny naukowej, komisji przeprowadzającej postępowanie weryfikujące efekty
     uczenia się lub komisji przeprowadzającej egzamin doktorski.
13.  Podmiot doktoryzujący, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy
     doktorskiej, udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej rozprawę doktorską będącą pracą
     pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną
     oraz recenzje.
 
§ 6
Nadzór nad realizacją zadań związanych z procedurą sprawuje odpowiednio: właściwy prorektor oraz przewodniczący rady dyscypliny naukowej.
 
§ 7
Traci moc Zarządzenie Nr 74/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
31 sierpnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich.
 
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2020
Data publikacji:
06.07.2020 13:22
Data aktualizacji:
06.07.2020 13:22
Liczba wyświetleń:
584
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz63.pdf1.23 MB
ZalZarz63.pdf239.88 KB