Nr 65/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej i zespołów kwalifikacyjnych, pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów...

 
Decyzja Nr 65/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 czerwca 2020 roku
 
w sprawie wynagradzania członków Komisji Konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej i zespołów kwalifikacyjnych, pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, w tym obsługę informatyczno-serwisową, a także udział
w pracach związanych z postępowaniem konkursowym do Szkoły Doktorskiej, w roku akademickim 2020/2021
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dalej „Uniwersytetu” 
   
świadczącym pracę w Komisji Konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej, zespole/ach
    kwalifikacyjnym/ych, pracownikom odpowiedzialnym za przygotowanie i zapewnienie prawidłowego
    przebiegu postępowania konkursowego, w tym funkcjonowania systemu Internetowej Rejestracji
    Kandydatów oraz obsługi informatyczno-serwisowej w ramach prac związanych z postępowaniem
    konkursowym do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021, przysługuje wynagrodzenie
    określone według zasad określonych w niniejszej decyzji.
2.  Warunkiem uzyskania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywanie prac, które nie
    wynikają z zakresu obowiązków pracownika lub są wykonywane poza obowiązującym pracownika
    wymiarem czasu pracy.
3.  Wykonanie prac poza obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy powinno być
    udokumentowane w formie pisemnej (protokołami, harmonogramami dyżurów) lub w inny sposób
    zapewniający transparentną identyfikację wykonanych zadań.
4.  Nauczycielom akademickim i pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, należność
    za powierzone prace, o których mowa w § 2-4 wypłacona będzie po zakończeniu rekrutacji,
    w formie dodatku do wynagrodzenia, wypłaconego jednorazowo w październiku 2020 roku.
 
§ 2
1.  Osobom świadczącym pracę w ramach Komisji Konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej przysługuje
    wynagrodzenie:
    1)  przy liczbie kandydatów do 50 osób:
        a)  przewodniczący Komisji - 700,00 zł
        b)  sekretarz Komisji - 600,00 zł
        c)  członek Komisji - 200,00 zł
2)  przy liczbie kandydatów od 51 do 100 osób:
        a)  przewodniczący Komisji - 800,00 zł
        b)  sekretarz Komisji - 700,00 zł
        c)  członek Komisji - 300,00 zł
3)  przy liczbie kandydatów od 101 do 150 osób:
       a)    przewodniczący Komisji - 900,00 zł
       b)    sekretarz Komisji - 800,00 zł
       c)    członek Komisji - 400,00 zł
 
2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy
    przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego i złożyli wymagane dokumenty.
 
§ 3
Osobom świadczącym pracę w ramach zespołu kwalifikacyjnego, za przeprowadzenie oceny pisemnej wersji projektu badawczego, dorobku naukowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej jednego kandydata, przysługuje wynagrodzenie w kwocie 40 zł (czterdzieści złotych).
 
§ 4
1.  Pracownikowi jednostki organizacyjnej Uniwersytetu właściwej ds. informatycznej obsługi studiów,
    wyznaczonemu przez kierownika jednostki, świadczącemu pracę związaną z merytorycznym
    i technicznym przygotowaniem oraz zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu
    Internetowej Rejestracji Kandydatów, przysługuje wynagrodzenie w kwocie 300 zł, wypłacane
    w formie dodatku do wynagrodzenia, w terminie o którym mowa w § 1 ust. 4.
2.  Osobie, wyznaczonej przez kierownika jednostki, świadczącej pracę związaną z obsługą
    informatyczną i serwisową procesu rekrutacji, przysługuje wynagrodzenie w kwocie 200 zł
    wypłacane w formie dodatku do wynagrodzenia, w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4.
 
§ 5
1.  Wszystkie wartości wymienione w niniejszej decyzji są kwotami brutto.
2.  Dokumenty, na podstawie których wypłacane jest wynagrodzenie za udział w pracach Komisji
    Konkursowej, Zespołów Kwalifikacyjnych oraz pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie
    i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
    i obsługi informatyczno-serwisowej za udział w pracach związanych z postępowaniem
    rekrutacyjnym do szkoły doktorskiej, podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym
    i merytorycznym w Biurze Szkoły Doktorskiej.
 
§ 6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
REKTOR
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.06.2020
Data publikacji:
01.07.2020 08:28
Data aktualizacji:
01.07.2020 08:28
Liczba wyświetleń:
149
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec65.pdf799.07 KB