Nr 61/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo ubezpieczeń społecznych”

 
Zarządzenie Nr 61/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 czerwca 2020 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo ubezpieczeń społecznych”
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 163 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 529 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Tworzy się studia podyplomowe w zakresie: „Prawo ubezpieczeń społecznych”.
2.  Jednostką administrującą tokiem studiów podyplomowych jest Wydział Prawa i Administracji.
3.  Kształcenie na studiach podyplomowych, o których mowa w ust. 1, prowadzone jest na podstawie
    programu studiów, ustalonego przez Senat Uniwersytetu.
4.  Nauka trwa dwa semestry.
 
§ 2
1.  Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
2.  O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
    dokumentów.
3.   Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 3200,00 zł (słownie: trzy tysiące
    dwieście złotych) za cykl kształcenia.
4.   Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem a Słuchaczem.
 
§ 3
Studia podyplomowe „Prawo ubezpieczeń społecznych”, funkcjonują na zasadach określonych
w Regulaminie studiów podyplomowych.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.06.2020
Data publikacji:
01.07.2020 08:03
Data aktualizacji:
01.07.2020 08:03
Liczba wyświetleń:
352
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz61.pdf377 KB