Nr 60/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Data science Python”

 
Zarządzenie Nr 60/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 czerwca 2020 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Data science Python”
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 163 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 17 ust. 4
Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), oraz § 2 ust. 1
Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 529 z dnia 25 czerwca
2019 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Tworzy się studia podyplomowe w zakresie: „Data science w Python”.
2.  Jednostką administrującą tokiem studiów podyplomowych jest Wydział Matematyki i Informatyki.
3.  Kształcenie na studiach podyplomowych, o których mowa w ust. 1, prowadzone
    jest na podstawie programu studiów, ustalonego przez Senat Uniwersytetu.
4.   Nauka trwa dwa semestry i realizowana jest w formie e-learningu.
 
§ 2
1.   Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
2.   O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
    dokumentów.
3.   Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 5500,00 zł (słownie: pięć
    tysięcy pięćset złotych) za cykl kształcenia.
4.   Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem a Słuchaczem.
 
§ 3
Studia podyplomowe „Data science w Python”, funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie studiów podyplomowych.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.06.2020
Data publikacji:
01.07.2020 07:58
Data aktualizacji:
01.07.2020 07:58
Liczba wyświetleń:
89
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz60.pdf378.63 KB