Nr 58/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie epidemii (ze zm.)

 
Zarządzenie Nr 58/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 czerwca 2020 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie epidemii (ze zm.)
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz
§ 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą
Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w celu ograniczenia możliwości zakażania się i rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2 zarządzam, co następuje:
 
§1
W Zarządzeniu Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w stanie epidemii (ze zm.), dokonuje się następujących zmian:
 1)  w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
     „3.  W okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu, obowiązek wydruku
           egzemplarza pracy dyplomowej przeznaczonej do akt studenta, spoczywa
           na Uniwersytecie.”;
 2)  w § 4 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
     „3) Dopuszcza się wyjazdy zagraniczne w ramach umów zawartych na realizację projektów
          oraz wstrzymuje się udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów
          oraz studentów Uniwersytetu, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie
          koniecznych.”
  
 §2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                            
Rektor 
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.06.2020
Data publikacji:
01.07.2020 07:37
Data aktualizacji:
01.07.2020 07:38
Liczba wyświetleń:
964
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz58.pdf337.39 KB