Nr 56/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 56/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich
i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.)
, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. z 2018 r., poz. 1837
ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zarządzam co następuje:
 
§ 1 
W Zarządzeniu Nr 81/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
1 października 2019 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie skreśla się § 1 ust. 2, § 2 ust. 2 oraz  § 3 ust. 2.

 § 2 

Dodaje się § 3 a o następującej treści:
㤠3 a
1. Za wydanie dyplomów osobom, których postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
    i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitacyjnego zostały wszczęte
    na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
    Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), tj. po 1 października
    2019 r., pobiera się następujące opłaty:
     1) 60 zł – za odpis w języku polskim,
     2) 80 zł – za odpis w języku obcym,
     3) 90 zł – za duplikat dyplomu doktorskiego lub dyplomu habilitacyjnego.
 
2. Za wydanie dyplomów osobom, których przewody doktorskie i habilitacyjne zostały wszczęte
   
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
    o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65,
    poz. 595, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy –
    Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
    o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84,
    poz. 455, z późn. zm.), tj. od 1 października 2011 r. do 30 kwietnia 2019 r., pobiera się
    następujące opłaty:
      1) 120 zł – za dyplom wraz z odpisem w języku polskim,
      2)   80 zł – za odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski lub język łaciński,
      3) 180 zł – za duplikat dyplomu doktorskiego lub dyplomu habilitacyjnego.

3. Za wydanie dyplomów  osobom, których przewody doktorskie i habilitacyjne zostały wszczęte
    na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na podstawie przepisów ustawy z dnia
    14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
    sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września
    2011 r., tj. do 30 września 2011 r. lub na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia
    naukowego do 30 września 2013 r. pobiera się następujące opłaty:
     
1)  80 zł – za dyplom wraz z odpisem w języku polskim,
      2)  40 zł – za odpis w języku obcym,
      3) 120 zł – za duplikat dyplomu doktorskiego lub dyplomu habilitacyjnego.”.
  
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.06.2020
Data publikacji:
19.06.2020 08:46
Data aktualizacji:
19.06.2020 08:47
Liczba wyświetleń:
533
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz56.pdf636.6 KB