Nr 62/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 62/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 czerwca 2020 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 18 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W załączniku do Decyzji Nr 228/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
 1)   w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
     „5. W przypadku gdy posiedzenie Rady nie może odbyć się w sposób tradycyjnej formie,
          posiedzenie może być przeprowadzone w trybie obiegowym lub z wykorzystaniem technologii
          informatycznych, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających
          zapewnienie tajności głosowań.”,
2)   w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
     „2. Do prawomocności uchwał Rady niezbędna jest obecność, co najmniej połowy liczby członków
          Rady.”,
3)   w § 8 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
     „4a.  Przewodniczący Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej może zdecydować
            o przeprowadzeniu głosowania w trybie obiegowym.
       4b. Poprzez tryb obiegowy rozumie się głosowanie bez konieczności odbycia posiedzenia,
            gdy członkowie Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej wyrażają swoją wolę za
            pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób elektronicznie albo na piśmie.”.
§ 2
 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.06.2020
Data publikacji:
08.06.2020 14:22
Data aktualizacji:
08.06.2020 14:22
Liczba wyświetleń:
158
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec62.pdf348.6 KB