Nr 60/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 53/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2020 w sprawie prowadzenia kształcenia w stanie zagrożenia epidemicznego

 
Decyzja Nr 60/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 czerwca 2020 roku
 
zmieniająca Decyzję Nr 53/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2020 w sprawie prowadzenia kształcenia w stanie zagrożenia epidemicznego
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), §1 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 911), w zw.
z §1 pkt 1 i 2 Zarządzenia Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w stanie epidemii (ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
 
§ 1
W Decyzji Nr 53/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2020 w sprawie prowadzenia
kształcenia w stanie zagrożenia epidemicznego, dokonuje się następujących zmian:
 1.   tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:
     „Decyzja Nr 53/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2020 w sprawie prowadzenia
     kształcenia w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii”,
 2.   w §1 w ust. 1, dodaje się pkt. 1a i1b w brzmieniu:
     „1a)  na pozostałych latach studiów wyższych, od 8 czerwca 2020 roku do 2 sierpnia 2020 roku
             - dotyczy zajęć dydaktycznych, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod
             i technik kształcenia na odległość, z uwzględnieniem pkt. 1b,
       1b)  na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim oraz kierunku weterynaria,
             dopuszcza się możliwość realizacji zajęć dydaktycznych w terminie od 31 sierpnia 2020 roku
             do 30 września 2020 roku,”,

  3.  w §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

       „2. Szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych określa dziekan/dyrektor z zastrzeżeniem,
           że zajęcia dydaktyczne dla studentów poszczególnych kierunków, poziomów i lat studiów,
           należy planować rotacyjnie, w okresach możliwie krótkich, minimalizujących możliwość
           długotrwałego przebywania i kontaktu studentów na terenie Uczelni.”,

4.    w §1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
     „3. Realizacja zajęć musi być dostosowana do procedur, stanowiących załączniki Nr 1 lub Nr 2
     do Zarządzenia Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
     22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
     w Olsztynie w stanie epidemii (ze zm.).”.

§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.06.2020
Data publikacji:
08.06.2020 14:07
Data aktualizacji:
08.06.2020 14:12
Liczba wyświetleń:
272
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec60.pdf484.05 KB