Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego

 
Zarządzenie Nr 55/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 czerwca 2020 roku
 
w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu dokumentowania przebiegu egzaminu dyplomowego na wszystkich kierunkach/
    poziomach/profilach kształcenia i formach studiów, z wyłączeniem kierunków, dla których standard
    kształcenia nie przewiduje egzaminu dyplomowego, stosuje się protokół zawierający następujące
    elementy:
    1) nazwę uczelni,
    2) miejscowość i datę sporządzenia,
    3) imię (imiona) i nazwisko studenta/ki,
    4) datę i miejsce urodzenia studenta/ki,
    5) nr albumu,
    6) nazwę kierunku studiów,
    7) nazwę formy studiów,
    8) nazwę poziomu studiów,
    9) nazwę zakresu kształcenia,
  10)  okres studiów,
  11)  tytuł pracy dyplomowej,
  12)  skład Komisji Egzaminacyjnej
  13)  treść zadanych pytań i ocena ich odpowiedzi,
  14)  wynik egzaminu dyplomowego,
  15)  elementy składowe do obliczenia wyniku studiów, zgodne z Regulaminem studiów,
  16)  w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego - nazwę nadanego tytułu
       zawodowego
      oraz ostateczny wynik studiów (do wpisania na dyplomie),
  17)  podpisy członków Komisji,
  18)  podpis przewodniczącego Komisji.
2.  Ostateczną ocenę egzaminu dyplomowego ustala się na podstawie średniej ocen z pytań
    cząstkowych, ustaloną zgodnie z zasadą:
    1)   poniżej 3,00 - niedostateczny
    2)   od 3,00 do 3,25 - dostateczny
    3)   od 3,26 do 3,75 - dostateczny plus
    4)   od  3,76 do 4,25 - dobry
    5)   od  4,26 do 4,50 - dobry plus
    6)   od 4,51 do 5,00 - bardzo dobry.
3.  Ostateczną ocenę pracy dyplomowej ustala się na podstawie średniej ocen pracy dyplomowej
    promotora i recenzenta, zgodnie z zasadą:
    1)   do 3,25 - dostateczny
    2)   od 3,26 do 3,75 - dostateczny plus
    3)   od  3,76 do 4,25 - dobry
    4)   od  4,26 do 4,50 - dobry plus
    5)   od 4,51 do 5,00 - bardzo dobry.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 107/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 listopada 2013 roku w sprawie
określenia wzoru druku „Protokół egzaminu dyplomowego”.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.06.2020
Data publikacji:
08.06.2020 12:04
Data aktualizacji:
08.06.2020 12:04
Liczba wyświetleń:
693
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zARZ55.pdf511.24 KB