Nr 54/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów...

 
Zarządzenie Nr 54/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 czerwca 2020 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’,
Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów WKŚiR, WNoŚ i WNoŻ
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia
Nr 33/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów WKŚiR, WNoŻ i WNoŚ, dokonuje się następujących zmian:
 
1)   § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa programy stażowe są skierowane do studentów
     i studentek ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych pierwszego lub drugiego
     stopnia, którzy podczas rekrutacji i udziału w programie stażowym są słuchaczami kierunku:
     Architektura krajobrazu, Leśnictwo, Rolnictwo, Ogrodnictwo, Ochrona środowiska, Odnawialne
     źródła energii lub Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi”.
 
2)   § 6 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
     „1) jednego z ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych pierwszego lub drugiego
          stopnia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kierunku: Architektura
          krajobrazu, Leśnictwo, Rolnictwo, Ogrodnictwo, Ochrona środowiska, Odnawialne źródła
          energii lub Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi,”
 
3)   § 2 ust. 15 otrzymuje brzmienie:
     „15. WNoŚ – do 31.12.2019r. Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
            od 01.01.2020 Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (dalej WG)”
 
4)   § 2 ust. 17 otrzymuje brzmienie:
    „17. wsparcie – programy stażowe dla studentów WKŚiR, WG, WNoŻ określone w Regulaminie
           i w Projekcie.”
 
5)   § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
    „4. Na Wydziale Geoinżynierii programy stażowe są skierowane do studentów i studentek ostatnich
         czterech semestrów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub drugiego stopnia, którzy
         podczas rekrutacji i udziału w programie stażowym są słuchaczami kierunku Turystyka
         i Rekreacja.”
 
6)   § 3 ust. 5 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
    „2) 120 staży (10 zagranicznych i 110 krajowych) dla studentów/ek WG”
 
7)   § 4 ust. 8 zdanie 1. otrzymuje brzmienie:
    „8. Wymiar czasu trwania stażu dla studentów/ek z Wydziału Geoinżynierii w projekcie wynosi:
         1)  160 godzin zadań stażowych w przypadku staży zagranicznych,
         2)  120 godzin zadań stażowych w przypadku staży krajowych,
             p
rzy czym nie może obejmować mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych
             w tygodniu.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.06.2020
Data publikacji:
08.06.2020 11:27
Data aktualizacji:
08.06.2020 11:33
Liczba wyświetleń:
316
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz54.pdf699.49 KB