Nr 51/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 105/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 51/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 czerwca 2020 roku
 
w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki
finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r. z poz. 85 z późn. zm.) oraz na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  W zarządzeniu Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
     1)  w rozdziale II pkt 3 ppkt 1 dodaje się literę n w brzmieniu:
         „n) Szkoła Doktorska”;
     2)  w rozdziale II pkt 3 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:
         „3. Środki z Uczelnianego Funduszu Badawczego podlegają podziałowi na wydziały.
              Podział dokonywany jest wg formuły określającej składnik badawczy algorytmu podziału
              subwencji z uwzględnieniem odpisu na komercjalizację wyników badań w wysokości 2%.”;
     3)  w rozdziale II pkt 5 skreśla się literę e;
     4)  w rozdziale II pkt 5 ppkt 2 skreśla się ostatnie zdanie;
     5)  w rozdziale V pkt 4 otrzymuje brzmienie:
         „4. Realizacja inwestycji następuje na podstawie planu inwestycyjnego przygotowanego
              przez Kanclerza i zaopiniowanego przez Senacką Komisję ds. Rozwoju Uczelni i Finansów
              oraz Radę Uczelni i zatwierdzonego przez Rektora. Plan na dany rok kalendarzowy powinien
              być przyjęty do końca grudnia roku poprzedniego.”.
 
2.  Jednolity tekst Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie uwzględniający zmiany zawarte w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego
    Zarządzenia.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. ekonomicznych i rozwoju.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.06.2020
Data publikacji:
03.06.2020 13:20
Data aktualizacji:
03.06.2020 13:24
Liczba wyświetleń:
632
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz51.pdf64.22 KB
ZalZarz51.pdf605.11 KB