Nr 50/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w stanie zagrożenia epidemicznego

 
Zarządzenie Nr 50/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 czerwca 2020 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w stanie zagrożenia epidemicznego
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (z późn. zm.), w celu ograniczenia możliwości zakażania się i rozprzestrzeniania koronawirusa
SARS-CoV-2 zarządzam co następuje:
 
§ 1
W zarządzeniu Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w stanie zagrożenia epidemicznego wprowadza się następujące zmiany:
   1)   tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:
        „Zarządzenie Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
        22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
        w stanie epidemii”;
   2)   w § 4 po ustępie 3 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu”:
        „3a. Ustępu 3 pkt 2 niniejszego paragrafu nie stosuje się w odniesieniu do organizacji posiedzeń
                organów kolegialnych, zebrań wyborczych oraz spotkań zespołów opiniodawczo-doradczych
                Rektora z zachowaniem warunków przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy.
 
§2
Pozostałe przepisy Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.06.2020
Data publikacji:
03.06.2020 13:14
Data aktualizacji:
03.06.2020 13:15
Liczba wyświetleń:
1026
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz50.pdf59.73 KB