Nr 48/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych”

 
Zarządzenie Nr 48/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2020 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane metody analizy
i eksploracji danych”
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 163 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 529 z dnia 25 czerwca 2019 roku, zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
1.     Tworzy się studia podyplomowe w zakresie: „Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych”.
2.     Jednostką administrującą tokiem studiów podyplomowych jest Wydział Matematyki i Informatyki.
3.     Kształcenie na studiach podyplomowych, o których mowa w ust. 1, prowadzone
     jest na podstawie programu studiów, ustalonego przez Senat Uniwersytetu.
4.     Nauka trwa dwa semestry i realizowana jest w formie e-learningu.
 
§ 2
1.     Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
2.     O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
     dokumentów.
3.     Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 5400,00 zł (słownie: pięć
     tysięcy czterysta złotych) za cykl kształcenia.
4.     Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem a Słuchaczem.
 
§ 3
Studia podyplomowe „Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych”, funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie studiów podyplomowych.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.05.2020
Data publikacji:
03.06.2020 12:58
Data aktualizacji:
03.06.2020 12:58
Liczba wyświetleń:
439
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz48.pdf63.24 KB