Nr 58/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego

 
Decyzja Nr 58/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 czerwca 2020 roku
 
w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz wypełniając postanowienie zawarte w rozdz. II pkt 3 ppkt 5 Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie
Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z późn.zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Do zarządzania środkami, wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego, upoważnia się następujące osoby:
 1)     Kanclerza - w zakresie środków na:
      a)  administrację centralną,
      b)  remonty,
      c)  inwestycje,
 2)     Prorektora właściwego ds. nauki - w zakresie środków na:
      a)  rozwój naukowy,
      b)  współpracę międzynarodową,
      c)  szkołę doktorską,
 3)     Prorektora właściwego ds. kształcenia i studentów - w zakresie środków na:
      a)  samorząd studencki,
      b)  samorząd doktorantów,
      c)  kulturę studencką,
      d)  koła naukowe,
 4)     Prorektora właściwego ds. ekonomicznych i rozwoju - w zakresie środków:
      a) na kulturę fizyczną studentów,
      b) rezerwę budżetową.
 5) upoważnionego członka Rady Uczelni – w zakresie środków na Radę Uczelni.
 
§ 2
Dysponenci środków wymienionych w § 1 przedstawiają Rektorowi sprawozdanie z ich wydatkowania
za rok poprzedni w terminie do końca lutego.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 4
Traci moc Decyzja Nr 10 z dnia 24 stycznia 2020 roku, z późniejszymi zmianami, w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z dotacji podstawowej w ramach podziału pierwotnego.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.06.2020
Data publikacji:
03.06.2020 12:50
Data aktualizacji:
03.06.2020 12:53
Liczba wyświetleń:
196
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec58.pdf61.11 KB