Źródła finansowania majątku 2005/2006

 

Źródła finansowania majątku uczelni w tys. zł

Pasywa - źródła finansowania majątku uczelni

Stan na dzień 31.08.2005 r.

Stan na dzień 31.08.2006 r.

Struktura % pasywów na 31.08.2005 r.

Struktura % pasywów na 31.08.2006 r.

Przyrost procentowy pasywów

A.

Kapitał

(fundusz własny)

181 743,2

209 294,2

50,1

50,5

115,2

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

127 562,2

164 703,6

35,2

39,7

129,1

II

Należ., lecz nie wkł. na pocz. kapit. podst. (wielkość ujemna)

-

-

-

-

-

III

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

-

-

-

-

-

IV

Kapitał (fundusz) zapasowy

-

-

-

-

-

V

Kapitał (fundusz) rezerw. z aktualizacji wyceny

38 299,5

38 287,8

10,5

9,3

100,0

VI

Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)

-

-

-

-

-

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-

-

-

-

-

VIII

Zysk (strata) netto

 

15 881,5

6 302,8

4,4

1,5

39,7

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

180 804,4

205 306,1

49,9

49,5

113,6

I

Rezerwy na zobowiązania

-

-

-

-

-

II

Zobowiązania długoterminowe

1 977,5

2 864,0

0,6

0,7

144,8

III

Zobowiązania krótkoterminowe

52 538,6

61 269,5

14,5

14,8

116,6

IV

Rozliczenia międzyokresowe

126 288,3

141 172,6

34,8

34,0

111,8

Suma

pasywów

362 547,6

414 600,3

100,0

100,0

114,4

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
Zofia Narkowicz
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.08.2005
Data publikacji:
07.03.2008 10:17
Data aktualizacji:
07.03.2008 10:18
Liczba wyświetleń:
3334
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument