Nr 55/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Rekrutacyjnych, Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i zapewnienie...

 
Decyzja Nr 55/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 maja 2020 roku
 
w sprawie wynagradzania członków Komisji Rekrutacyjnych, Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i obsługi informatyczno-serwisowej za udział w pracach związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
(przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.   Pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dalej „Uniwersytetu”
    świadczącym pracę w ramach Komisji Rekrutacyjnych, Zespołów  Rekrutacyjnych, Komisji
    Egzaminacyjnych, Punktu Obsługi Kandydata oraz pracownikom odpowiedzialnym za przygotowanie
    i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
    i obsługi informatyczno-serwisowej za udział w pracach związanych z postępowaniem
    rekrutacyjnym na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021, przysługuje wynagrodzenie
    określone według zasad określonych w niniejszej decyzji.
2.   Warunkiem uzyskania wynagrodzenia, o którym mowa w decyzji jest wykonywanie prac, które
    nie wynikają z zakresu obowiązków pracownika lub są wykonywane poza obowiązującym
    pracownika wymiarem czasu pracy.
3.   Wykonanie prac poza obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy powinno być
    udokumentowane w formie pisemnej (protokołami, harmonogramami dyżurów) lub w inny sposób
    zapewniający transparentną identyfikację wykonanych zadań.
4.   Nauczycielom akademickim należność za powierzone prace, o których mowa w §2-§4 wypłacona
    będzie jednorazowo w formie dodatku do wynagrodzenia po zakończeniu rekrutacji.
5.   Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, świadczącym pracę w ramach Komisji
    Rekrutacyjnej wynagrodzenie za powierzone prace wypłacone będzie w formie dodatku
    do wynagrodzenia, wypłacanego:
    1)   w rekrutacji letniej - jednorazowo w miesiącu październiku 2020 roku,
    2)   w rekrutacji śródrocznej - jednorazowo w miesiącu marcu 2021 roku.
6.   Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, świadczącym pracę w ramach Zespołu
    Rekrutacyjnego, wynagrodzenie za powierzone prace wypłacone będzie w formie dodatku
    do wynagrodzenia, wypłacanego:
    1)  w rekrutacji letniej - w częściach po ¼ wysokości w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień,
        październik 2020 roku,
    2)  w rekrutacji śródrocznej - jednorazowo w miesiącu kwietniu 2021 roku.
 
§ 2
1.   Osobom świadczącym pracę w ramach Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru na studia wyższe
    (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie) przysługuje
    wynagrodzenie:
    1)   przy liczbie kandydatów do 100 osób:
        a)  przewodniczący Komisji - 800,00 zł
        b)  sekretarz Komisji - 700,00 zł     
        c)  członek Komisji -200,00 zł     
2)   przy liczbie kandydatów od 101 do 400 osób:
        a)  przewodniczący Komisji - 900,00 zł
        b)  sekretarz Komisji -800,00 zł
        c)  członek Komisji -          300,00 zł
3)   przy liczbie kandydatów od 401 do 700 osób:
        a)  przewodniczący Komisji - 1000,00 zł
        b)  sekretarz Komisji - 900,00 zł
        c)  członek Komisji - 400,00 zł
4)   przy liczbie kandydatów od 701 do 1000 osób:
        a)  przewodniczący Komisji - 1200,00 zł
        b)  sekretarz Komisji - 1100,00 zł     
        c)  członek Komisji - 600,00 zł     
5)   przy liczbie kandydatów od 1001 do 1500 osób:
        a)  przewodniczący Komisji - 1400,00 zł
        b)  sekretarz Komisji - 1300,00 zł
        c)  członek Komisji - 700,00 zł
6)   przy liczbie kandydatów od 1501 do 2000 osób:
        a)  przewodniczący Komisji - 1600,00 zł
        b)  sekretarz Komisji - 1500,00 zł
        c)  członek Komisji - 800,00 zł
7)   przy liczbie kandydatów ponad 2000 osób:
        a)  przewodniczący Komisji - 1700,00 zł
        b)  sekretarz Komisji - 1600,00 zł
        c)  członek Komisji - 900,00 zł
2.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy
    przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego i dokonali opłaty rekrutacyjnej.
  
§ 3
1.   Osobom świadczącym pracę w ramach Zespołu Rekrutacyjnego przysługuje wynagrodzenie
    w kwocie:
     1)  1800,00 zł – w rekrutacji letniej,
     2)  600,00 zł – w rekrutacji śródrocznej.
2.   Liczbę osób do pracy w Zespole Rekrutacyjnym na poszczególnych jednostkach ustala prorektor
    właściwy ds. rekrutacji z zastrzeżeniem, że Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej koordynuje pracami
    Zespołu Rekrutacyjnego i wchodzi w jego skład. 
 
§ 4
1.   Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z danego przedmiotu, za każdego kandydata ubiegającego
    się o przyjęcie na studia wyższe, członkowie Komisji Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie
    w wysokości po 20,00 zł.
3.   Za przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji dla kandydatów na studia pierwszego stopnia,
    członkowie Komisji Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości:
    1)   przy liczbie do 5 ocenionych prac – po 200,00 zł
    2)   przy liczbie od 6 do 15 ocenionych prac – po 500,00 zł
    3)   przy liczbie od 16 do 25 ocenionych prac – po 800,00 zł
    4)   przy liczbie od 26 do 50 ocenionych prac – po 1200,00 zł
    5)   przy liczbie powyżej 50 ocenionych prac – po 1300,00 zł
 
§ 5
1.   Osobom świadczącym pracę w ramach Punktu Obsługi Kandydata przysługuje wynagrodzenie
    w kwocie 800 zł miesięcznie, wypłacane w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,
    październik 2020 roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.   Nauczycielom akademickim, należność, o której mowa w ust. 1, wypłacona będzie w formie
   
dodatku do wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie jest wypłacane z dołu.
3.   Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, należność, o której mowa w ust. 1,
    wypłacona będzie w formie
dodatku do wynagrodzenia.
 
§ 6
1.   Pracownikom jednostki organizacyjnej Uniwersytetu właściwej ds. rekrutacji na studia wyższe
    oraz jednostki organizacyjnej Uniwersytetu właściwej ds. informatycznej obsługi studiów,
    świadczącym pracę związaną z merytorycznym i technicznym przygotowaniem i zapewnieniem
    prawidłowego funkcjonowania systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, przysługuje
    wynagrodzenie w kwocie 800 zł miesięcznie, wypłacane w formie dodatku do wynagrodzenia
    w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2020 roku, a w rekrutacji
    śródrocznej w miesiącach: grudzień 2020 roku oraz styczeń, luty, marzec 2021 roku.
2.   Osobom świadczącym pracę związaną z obsługą informatyczną i serwisową procesu rekrutacji
    przysługuje wynagrodzenie w kwocie 300 zł miesięcznie, wypłacane w formie dodatku
    do wynagrodzenia w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2020 roku.
 
§ 7
1.   Wszystkie wartości wymienione w niniejszej decyzji są kwotami brutto.
2.   Wynagrodzenia członków Komisji Rekrutacyjnych, Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji
    Egzaminacyjnych, pracowników Punktu Obsługi Kandydata oraz pracowników odpowiedzialnych
    za przygotowanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu Internetowej Rejestracji
    Kandydatów i obsługi informatyczno-serwisowej za udział w pracach związanych
    z postępowaniem rekrutacyjnym na studia wyższe pokrywane są z przychodów Uczelni
    określonych w § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września
    2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.)
2.   Dokumenty, na podstawie których wypłacane jest wynagrodzenie za udział w pracach Komisji
    Rekrutacyjnych, Zespołów Rekrutacyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnych, związanych
    z postępowaniem rekrutacyjnym na studia wyższe, podlegają sprawdzeniu pod względem
    formalnym w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu właściwej ds. rekrutacji na studia wyższe.
 
§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
REKTOR
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.05.2020
Data publikacji:
01.06.2020 08:11
Data aktualizacji:
01.06.2020 08:11
Liczba wyświetleń:
251
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec55.pdf1.39 MB