Nr 43/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 63/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Decyzja Nr 43/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 14 kwietnia 2020 roku 
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 63/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie  powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), stanowi się, co następuje:
 
§ 1 
W § 1 Decyzji Nr 63/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 listopada
2016 roku w sprawie  powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich
na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   pkt skreśla się pkt 5, 
2)   pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
     „6) dr hab. Magdalena JASTRZĘBSKA, prof. UWM,” 
3)   pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
     „7) dr hab. Agata BOROWIK, prof. UWM,” 
4)   pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
     „8) dr hab. Adam OKORSKI, prof. UWM,” 
5)   w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem, 
6)   dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 
     „12) dr inż. Agnieszka BĘŚ, 
7)   dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 
     „13) dr inż. Paweł SULIMA.”
 
§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2020
Data publikacji:
22.04.2020 10:03
Data aktualizacji:
22.04.2020 10:04
Liczba wyświetleń:
211
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec43.pdf512.24 KB