Nr 40/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 40/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 kwietnia 2020 roku
 
zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 46/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 46/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   § 1 ust 1 załącznika otrzymuje brzmienie:
    „Regulamin niniejszy (dalej: Regulamin) dotyczy przyznawania stypendiów naukowych doktorantom
    interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki, prowadzonych przez
    Wydziały: Bioinżynierii Zwierząt; Biologii i Biotechnologii; Kształtowania Środowiska i Rolnictwa;
    Medycyny Weterynaryjnej; Nauki o Żywności oraz Geoinżynierii.”
2) w § 2 załącznika wprowadza się ust 3 o następującej treści:
 
    Stypendium naukowe może otrzymywać doktorant przygotowujący interdyscyplinarną pracę
    doktorską pod opieką przynajmniej dwóch opiekunów/promotorów.”
3) § 2 ust 8 załącznika otrzymuje brzmienie:
    „8. Wyceny postępów, o której mowa w ust. 6 pkt 2), dokonuje się przy zastosowaniu
         następującej punktacji:
         1)  publikacje naukowe w czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach z konferencji
             międzynarodowych posiadające afiliację UWM w Olsztynie, punktowane zgodnie z aktualnie
             obowiązującymi przepisami.
         2)  inne osiągnięcia:
             a)  twórca lub współtwórca wynalazku, na który udzielony został, za granicą 100 pkt,
                 przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – 75 pkt, w przypadku wdrożenia
                 wynalazku – 100 pkt, z tym, że wycena punktowa uwzględniana jest tylko jeden raz
                 tj. w roku uzyskania patentu/ wdrożenia,
             b)  twórca lub współtwórca wynalazku, na który udzielony został za granicą lub przez Urząd
                 Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej patent na rzecz podmiotu innego niż jednostka
                 naukowa, której doktorantem jest twórca wynalazku – 50 pkt za patent,
             c)  twórca lub współtwórca prawa ochronnego na wzór użytkowy lub znak towarowy,
                 prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielone
                 przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielone za granicą – 30 pkt
                 za wzór użytkowy lub znak towarowy,
             d)   twórca lub współtwórca zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej
                 Polskiej lub za granicą przez jednostkę naukową, której doktorantem jest twórca
                 wynalazku – 10 pkt za wynalazek,
             e)  twórca lub współtwórca wyłącznych praw do odmiany roślin udzielonych jednostce
                 naukowej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub udzielonych
                 za granicą – 30 pkt,
         3)  projekty badawcze:
             złożenie wniosku o realizację projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych,
             w którym doktorant będzie pełnił funkcję kierownika projektu – 10 pkt.”
 
         4) w § 6 w ust. 5 załącznika wprowadza się podpunkt 4 o następującej treści:
             „4) zrzeczenia się opieki naukowej nad przygotowywaną przez doktoranta pracą doktorską
                  przez któregokolwiek z opiekunów/promotorów”.
 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                        Rektor
 
                                                                prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2020
Data publikacji:
21.04.2020 13:39
Data aktualizacji:
27.04.2020 11:42
Liczba wyświetleń:
652
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz40.pdf718.81 KB
zalzarz40.pdf137.05 KB