Nr 39/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021

 
Zarządzenie Nr 39/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 kwietnia 2020 roku
 
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021
 
Na podstawie art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Opłaty za studia niestacjonarne jednolite magisterskie oraz pierwszego i drugiego stopnia
    dla studentów określa załącznik nr 1.
2.  Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim dla obywateli polskich określa
     załącznik nr 2.
3.  Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim dla cudzoziemców określa załącznik nr 3.
4.  Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców określa załącznik nr 4.
5.  Opłatę za godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za godzinę zajęć nieobjętych planem
     studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego
     stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych dla studentów, określa załącznik nr 5.
 
§ 2
1. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z przedmiotów przewidzianych ofertą ogólnouczelnianą
    oraz przedmiotów modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych ustala się
    na kwotę 12,00 zł.
2. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z języka obcego (lektoratu) ustala się na kwotę 17,00 zł.
3. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z wychowania fizycznego ustala się na kwotę 13,00 zł.
4. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z zakresu technologii informacyjnych ustala się
    na kwotę 20,50 zł.
5. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z przedmiotów: ergonomia, szkolenie w zakresie
    bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona własności intelektualnej, etykieta, informacja patentowa
    ustala się na kwotę 12,00 zł.
§ 3
1.  Za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się ustala się opłatę w wysokości
    stanowiącej sumę kwot za każdy potwierdzony przedmiot.
2.  Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się z jednego przedmiotu wynosi 180,00 zł.
 
§ 4
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem, stosuje się odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2020
Data publikacji:
21.04.2020 12:32
Data aktualizacji:
08.05.2020 12:25
Liczba wyświetleń:
4775
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz39.pdf569.27 KB
Zal1Zarz39.pdf1.23 MB
Zal3Zarz39.pdf808.12 KB
Zal4Zarz39.pdf1.39 MB
Zal5Zarz39.pdf1.64 MB
Zal2Zarz39.pdf125.51 KB