Nr 35/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Decyzja Nr 35/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 marca 2020 roku

w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
 
 
Na podstawie §17 ust. 4 oraz § 18 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.),
stanowi się,
co następuje
: 
§ 1
W Regulaminie pracy Rady Edukacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Decyzji Nr 225/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wprowadza się następujące zmiany:
  1)  w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
      „2. W szczególnych przypadkach, informacja o posiedzeniu Rady może być przesłana w terminie
           krótszym od określonego w ust. 1.”,
  2)   w § 4 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
      „1a. Przewodniczący Rady Edukacyjnej może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania
            w trybie obiegowym.
      1b. Poprzez tryb obiegowy rozumie się głosowanie bez konieczności odbycia posiedzenia,
           gdy członkowie Rady Edukacyjnej wyrażają swoją wolę za pośrednictwem poczty
           elektronicznej lub w inny sposób elektronicznie albo na piśmie.”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.03.2020
Data publikacji:
19.03.2020 12:25
Data aktualizacji:
19.03.2020 12:25
Liczba wyświetleń:
271
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec35.pdf328.01 KB