Nr 27/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2019/2020

 
Decyzja Nr 27/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 9 marca 2020 roku 
 
w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2019/2020  
 
Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1669 ze zm.), art. 136 ust. 2 pkt 3 i art. 137 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 85 ze zm.),
§ 6 - 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych
w uczelni publicznej (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2063) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu UWM  w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
 
§ 1 
1.  Nauczycielowi akademickiemu przysługuje wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach
    godzin ponadwymiarowych, ustalone jako iloczyn liczby godzin i stawki za godzinę ponadwymiarową.
 
2.  Wysokość stawki za godzinę ponadwymiarową, o której mowa w ust. 1, określa tabela. 
 
 
Lp.
Stanowisko
Stawka za godzinę ponadwymiarową (obliczeniową,  odpowiadającą 45 min.)
1
Profesor, profesor uczelni posiadający tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki
115, 38 zł
2
Profesor uczelni posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki
 
95,79 zł
3
Adiunkt, adiunkt kliniczny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki
 84,23 zł
4
Asystent, asystent kliniczny, starszy lektor, trener, lektor, instruktor
57,69 zł
   
3.  Do czasu dostosowania umów o pracę nauczycieli akademickich  do zmian związanych z wprowadzeniem
    ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjmuje się, że:
 
      1)  do pozycji 1 przypisani są pracownicy zatrudnieni na stanowisku: profesora zwyczajnego, profesora
          nadzwyczajnego lub profesora wizytującego posiadającego tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora
          sztuki,
 
      2)  do pozycji 2 przypisani są pracownicy zatrudnieni na stanowisku: profesora nadzwyczajnego
          lub profesora wizytującego posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora
          albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki,
  
      3)  do pozycji 3 przypisani są pracownicy zatrudnieni na stanowisku: starszego wykładowcy posiadający
          stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki
          lub doktora sztuki oraz starszego wykładowcy nie posiadającego stopnia naukowego lub stopnia
          w zakresie sztuki,
 
     4)   do pozycji 4 przypisani są pracownicy zatrudnieni na stanowisku: wykładowcy. 
 
§ 2
 Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.03.2020
Data publikacji:
17.03.2020 15:33
Data aktualizacji:
17.03.2020 15:36
Liczba wyświetleń:
417
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec27.pdf629.39 KB