Nr 34/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 34/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 marca 2020 roku
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 5, art. 126 ust. 2 i art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), art. 249 ust. 2 ustawy
z dnia 3 lipca2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), art. 5, art. 772 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związków zawodowych,
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zwany dalej „Regulaminem wynagradzania”, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
1.  Podanie Regulaminu wynagradzania do wiadomości pracowników odbywa się przez jednoczesne
    zamieszczenie na stronie internetowej Uniwersytetu, przesłanie pracownikom na służbowe adresy
    poczty elektronicznej oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Rektoracie.
2.  Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem wynagradzania do dnia 1 kwietnia
    2020 r. i złożenie stosownego oświadczenia, które załącza się do akt osobowych.
 
§ 3
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. i obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2021 r.,
    z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Do umów o pracę obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
   i nauce oraz zawartych w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia 31 grudnia 2018 r.
   stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.
   z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 151 ust. 1 tej ustawy,
   w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego - do dnia 31 grudnia
   2018 r., a w pozostałym zakresie - do dnia 30 września 2020 r.
3.  Z dniem 30 września 2020 r. tracą moc:
    1)  decyzja Nr 215/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
        13 listopada 2019 r. w sprawie ustalania wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników
        jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
    2)  zarządzenie Nr 60/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
        18 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dziekanów,
        prodziekanów i przewodniczących rad naukowych dyscyplin w Uniwersytecie Warmińsko-
        Mazurskim w Olsztynie,
    3)  zarządzenie Nr 114/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
        z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących
        nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
        ze zmianami (ze zm.).
 
 
Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.03.2020
Data publikacji:
17.03.2020 00:00
Data aktualizacji:
16.03.2020 15:21
Liczba wyświetleń:
3523
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz34.pdf579.67 KB
regulamin wynagradzania.pdf16.13 MB