Nr 25/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020

Decyzja Nr 25/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 marca 2020 roku
 
w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane
w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020
 
Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1669 ze zm.), art. 136 ust. 2 pkt 3 i art. 137
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku
poz. 85 ze zm.), § 6 - 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 roku
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. z 2016 roku poz. 2063) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu UWM  w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.),
stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Nauczycielowi akademickiemu przysługuje wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku
    angielskim w ramach godzin ponadwymiarowych, ustalone jako iloczyn liczby godzin i stawki za godzinę
    ponadwymiarową.
2.  Wysokość stawki za godzinę ponadwymiarową, o której mowa w ust. 1, określa tabela.
 
 
Lp.
 
Stanowisko
Stawka za godzinę ponadwymiarową (obliczeniową, odpowiadającą
45 min.)
1
Profesor, profesor uczelni posiadający tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki
150 zł
2
Profesor uczelni posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki
140 zł
3
Adiunkt, adiunkt kliniczny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki
130 zł
4
Asystent, asystent kliniczny, starszy lektor, trener, lektor, instruktor
100 zł
 
3.  Do czasu dostosowania umów o pracę nauczycieli akademickich do zmian związanych z wprowadzeniem
    ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjmuje się, że:
        1) do pozycji 1 przypisani są pracownicy zatrudnieni na stanowisku: profesora zwyczajnego,
            profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego posiadającego tytuł naukowy profesora
            lub tytuł profesora sztuki;
        2) do pozycji 2 przypisani są pracownicy zatrudnieni na stanowisku: profesora nadzwyczajnego
            lub profesora wizytującego posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo
            stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki;
        3) do pozycji 3 przypisani są pracownicy zatrudnieni na stanowisku: starszego wykładowcy
            posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo
        4) stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki oraz starszego wykładowcy nie
            posiadającego stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki,
        5) do pozycji 4 przypisani są pracownicy zatrudnieni na stanowisku: wykładowcy.
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.03.2020
Data publikacji:
16.03.2020 14:47
Data aktualizacji:
16.03.2020 14:49
Liczba wyświetleń:
288
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec25.pdf647.21 KB