Wersja strony Nr 35/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w warunkach zagrożenia epidemicznego z dnia 16 marzec, 2020 - 13:08

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 
Zarządzenie Nr 35/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 marca 2020 roku
 
w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
w warunkach zagrożenia epidemicznego
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374),
w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020, poz. 433), stanowi się,
co następuje:
 
§1
W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemicznego w celu ograniczenia możliwości zakażania się i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, następujące zmiany w organizacji pracy:
1. Tam, gdzie to możliwe, kierownicy poszczególnych jednostek na wydziałach, w filii, w Szkole
    Zdrowia Publicznego, w jednostkach ogólnouczelnianych oraz kierownicy poszczególnych
    jednostek administracji zlecają podległym pracownikom pracę zdalną świadczoną z miejsca
    zamieszkania.
2. Pracownicy świadczący pracę zdalną, w tym kierownicy jednostek, winni mieć określone przez
    swoich przełożonych zadania do wykonania oraz winni być w obowiązujących ich godzinach pracy
    dostępni pod wskazanym wcześniej numerem telefonu oraz w miarę możliwości, pod służbowym
    adresem poczty elektronicznej.
3. Kierownicy jednostek, w których nie jest możliwe zorganizowanie pracownikom pracy zdalnej,
    zobowiązani są do zapewnienia rotacyjnego świadczenia pracy na miejscu, dążąc do zachowania
    zasady maksymalnego ograniczenia liczby osób pracujących w jednym pomieszczeniu.
4. Potrzeby świadczenia pracy w siedzibie Uniwersytetu określają kierownicy jednostek wymienionych
    w ust.1, uwzględniając aktualne wymogi, terminy, względy bezpieczeństwa i możliwości.
5. Organizacja pracy zdalnej odbywa się w oparciu o aktualne zasoby sprzętu komputerowego.
    Wyjątek mogą stanowić sytuacje bezwzględnej konieczności zdalnego dostępu do uczelnianych
    systemów informatycznych. W takich przypadkach można zgłosić potrzebę zakupu przenośnego
    sprzętu komputerowego.
6. Przy świadczeniu pracy zdalnej dopuszcza się możliwość korzystania ze służbowego przenośnego
    sprzętu komputerowego w warunkach domowych po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru
    bezpośredniemu przełożonemu. W przypadku korzystania ze zdalnego dostępu do uczelnianych
    systemów informatycznych, sprzęt ten przed wydaniem zgody powinien być przekazany do RCI,
    w celu weryfikacji aktualizacji systemu, spełniania wymogów oraz instalacji odpowiedniego
    oprogramowania.
7. Potrzeby zapewnienia zdalnej łączności z uczelnianymi systemami informatycznymi winny być
    zgłaszane dyrektorowi RCI przez kierowników jednostek wymienionych w ust.1. Decyzje w sprawie
    dostępu do uczelnianych systemów informatycznych podejmuje właściwy prorektor w konsultacji
    z Kanclerzem.
8. Świadczenie pracy zdalnej nie może być związane z wynoszeniem na zewnątrz dokumentów,
    w związku z czym zakazuje się wynoszenia na zewnątrz dokumentów finansowych, akt osobowych
    oraz innych dokumentów zawierających dane podlegające ochronie prawnej lub służbowej.
    Dokumenty w formie elektronicznej po wykorzystaniu należy trwale usunąć.
9. Zastrzega się możliwość zmiany organizacji pracy i wezwanie pracowników świadczących pracę
    zdalnie do świadczenia jej na miejscu w Uniwersytecie.
10. Zdalne świadczenie pracy nie może być łączone z pobieraniem zasiłku z tytułu opieki nad dziećmi,
      o którym mowa w Ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
      wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374).
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku
z możliwością przedłużenia.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.03.2020
Data publikacji:
16.03.2020 13:05
Data aktualizacji:
16.03.2020 13:08
Liczba wyświetleń:
1848
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz35.pdf807.69 KB