Nr 27/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki

 
Zarządzenie Nr 27/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 marca 2020 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 35 ust. 3 oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
, zarządzam,
co następuje:
 
§ 1
1.   W § 1 Zarządzenia Nr 116/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale
    Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
      „7. Na Wydziale Humanistycznym tworzy się Wydziałowy Ośrodek Wspierania Dydaktyki jako
           jednostkę pomocniczą.”
2.   Jednostkę, o której mowa w ust. 1, tworzy się z dniem 1 kwietnia 2020 r.
3.   Przedmiotem działania Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki są w szczególności:
      1)  sprawy praktyk pedagogicznych i zawodowych,
      2)  koordynacja zajęć z technologii informacyjnych i przedmiotów, których treści programowe
          związane są z wykorzystaniem pracowni komputerowych na poszczególnych kierunkach
          i specjalnościach realizowanych na Wydziale Humanistycznym.
4.   Wydziałowy Ośrodek Wspierania Dydaktyki podlega bezpośrednio Dziekanowi Wydziału
    Humanistycznego.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się dziekanowi Wydziału Humanistycznego, Prorektorowi ds. Kadr
oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.03.2020
Data publikacji:
05.03.2020 11:02
Data aktualizacji:
05.03.2020 11:02
Liczba wyświetleń:
294
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz27.pdf64.17 KB