Nr 23/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii (ze zm.)

 
ZARZĄDZENIE NR 23/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lutego 2020 roku 
 
zmieniające Zarządzenie Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii (ze zm.)
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), w związku z 
Zarządzeniem Nr 7/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2020/2021, zarządza się,
co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1)  w § 1 w pkt 4 litera k) otrzymuje brzmienie:
    „k) kierunek lingwistyka w biznesie prowadzony na poziomie studiów:
           -    pierwszego stopnia–licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
           -    drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,”,
2)  w § 1 w pkt 4 dodaje się:
     a)  literę o) w brzmieniu:
     „o) kierunek filologia angielska prowadzony na poziomie studiów:
            -   pierwszego stopnia–licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
            -   drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,”,
     b)  literę p) w brzmieniu:
     „p) kierunek filologia germańska prowadzony na poziomie studiów:
             -   pierwszego stopnia–licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
             -   drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,”,
     c)  literę r) w brzmieniu:
      „r) kierunek filologia rosyjska prowadzony na poziomie studiów:
             -   pierwszego stopnia–licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
             -   drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,”,
     d)  literę s) w brzmieniu:
         „s) kierunek filologia angielska w zakresie nauczania języka prowadzony na poziomie
              studiów:
                  -   pierwszego stopnia–licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
                  -   drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,”,
3)  w § 1 w pkt 10 litera g) otrzymuje brzmienie:
     „g) kierunek praca socjalna prowadzony na poziomie studiów:
            -  pierwszego stopnia–licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,
          - drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,”,
4)  w § 1 w pkt 10 dodaje się:
     a)  literę i) w brzmieniu:
     „i) kierunek analityka i zarządzanie publiczne prowadzony na poziomie studiów pierwszego
         stopnia–licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,”,
     b)  literę j) w brzmieniu:
     „j)  kierunek psychologia prowadzony na poziomie studiów jednolitych magisterskich
          10-semestralnych o profilu praktycznym,”,
5)  w § 1 w pkt 14 dodaje się literę f) w brzmieniu:
    „f) kierunek bezpieczeństwo i certyfikacja żywności prowadzony na poziomie studiów
         pierwszego stopnia–inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,”,
6)  w § 1 w pkt 15 dodaje się literę e) w brzmieniu:
    „e) kierunek kryminologia prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia–licencjackich
         6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,”,
7)  w § 1 w pkt 18 dodaje się literę d) w brzmieniu:
   
d) kierunek pielęgniarstwo prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia–licencjackich
        6-semestralnych o profilu praktycznym.”.
 
 § 2
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Dziekani podejmą działania umożliwiające realizację cykli kształcenia kierunków/poziomów
    i profili kształcenia, o których mowa w § 1, począwszy od roku akademickiego 2020/2021.
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.02.2020
Data publikacji:
20.02.2020 11:09
Data aktualizacji:
20.02.2020 11:10
Liczba wyświetleń:
297
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz23.pdf717.34 KB