Nr 18/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zasad udostępniania nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby budowy infrastruktury technicznej

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
Zarządzenie Nr 18/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lutego 2020 roku
 
w sprawie zasad udostępniania nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby budowy infrastruktury technicznej
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się,
co następuje:  
 
§ 1
1.  Zarządzenie niniejsze ustala zasady udostępniania nieruchomości, które stanowią przedmiot
    własności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, oraz nieruchomości będących
    przedmiotem użytkowania wieczystego na potrzeby infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu
    w celu budowy, przebudowy, naprawy, modernizacji, konserwacji, eksploatacji inwestycji wraz
    urządzeniami towarzyszącymi.
2.  Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o:
    1)  Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,
    2)  Inwestorze – należy przez to rozumieć inwestora w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
        Prawo budowlane
albo podmiot uprawniony do działania w jego imieniu,
    3)  pracach budowlanych – należy przez to rozumieć roboty budowlane w rozumieniu ustawy
        z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
    4)  gruncie zajętym na czas realizacji inwestycji – należy przez to rozumieć powierzchnię
        terenu obejmującego w szczególności: wykop, pas montażowy, teren z którego korzysta
        Inwestor dla potrzeb realizacji inwestycji, a także powierzchnię zajętą do wykonania
        przewiertu.
3.  Niniejszego Zarządzenia nie stosuje się dla inwestycji realizowanych przez:
    1)  Uniwersytet i jego jednostki organizacyjne,
    2)  Inwestora, który po zakończeniu inwestycji nieodpłatnie przekaże ją Uniwersytetowi.
4.  Udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu składa się łącznie z trzech
    etapów:
    1)  Etap I wydanie oświadczenia dającego Inwestorowi prawo do podjęcia działań
        administracyjno – projektowych,
    2)  Etap II – zawarcie odpłatnej umowy udostępnienia nieruchomości na czas trwania robót
        budowlanych,
    3)  Etap III – wydanie zgody na umieszczenie i pozostawienie na nieruchomościach Uniwersytetu
        wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu lub ustanowienie
        służebności przesyłu.
 
§ 2
1.  Inwestor zamierzający zrealizować inwestycję na gruncie stanowiącym własność Uniwersytetu
    bądź użytkowanie wieczyste, występuje z wnioskiem o wydanie oświadczenia o udostępnieniu
    nieruchomości do celów administracyjno-projektowych zmierzających do uzyskania pozwolenia
    budowlanego na realizację zamierzonej inwestycji oraz wydanie zgody na umieszczenie
    i pozostawienie na nieruchomościach Uniwersytetu wybudowanych urządzeń infrastruktury
    technicznej uzbrojenia terenu lub ustanowienie służebności przesyłu.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć następujące dokumenty:
     1) projekt zagospodarowania terenu z wyróżnieniem usytuowania urządzeń infrastruktury
       technicznej uzbrojenia terenu – 1 egzemplarz,
     2) w przypadku gdy jest wymagane przepisami prawa pełnomocnictwo do reprezentowania
       Inwestora.
3.  Oświadczenie uprawnia Inwestora do podjęcia działań administracyjno-projektowych celem
    uzyskania pozwolenia na budowę lub podjęcia innej procedury wymaganej przepisami prawa
    budowlanego.
 
§ 3
1.  Zgoda na udostępnienie nieruchomości na czas trwania prac budowlanych, następuje poprzez
    zawarcie umowy (porozumienia) udostępnienia nieruchomości pomiędzy Uniwersytetem
    a Inwestorem.
2.  Inwestor w celu zawarcia umowy (porozumienia), o której mowa w ust. 1 składa wniosek wraz
    z załączoną kopią ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę
(w sytuacji, gdy przepisy prawa
    wymagały jej uzyskania)
lub kopią zgłoszenia przed rozpoczęciem robót budowlanych.
3.  Zawarcie umowy (porozumienia) następuje po dokonaniu przez Inwestora wpłaty jednorazowego
    wynagrodzenia za udostępnienie nieruchomości.
4.  Składnikami wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 są:
     1)  opłata za zajęcie nieruchomości na zadeklarowany czas budowy,
     2)  opłata za umieszczenie i pozostawienie na nieruchomościach Uniwersytetu,  
         wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu.
5.  Rozpoczęcie prac przez Inwestora może nastąpić po sporządzeniu protokołu przekazania terenu. 
 
§ 4
1.  Określa się minimalne stawki opłat za umieszczenie i pozostawienie na nieruchomościach
    Uniwersytetu wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu na terenie
    miasta Olsztyna:
     1)  infrastruktura podziemna (rurociągi do przesyłania: wody, ścieków, paliw, pary, gazów
         oraz linie kablowe do przesyłania energii i informacji, specjalnego przeznaczenia):
          a)  sieci, przyłącza - 30 zł za mb,
            b)  studzienki - 200 zł za szt.
            c)   rurociąg gazowy wysokiego ciśnienia - 150 zł za mb,
      2) infrastruktura naziemna (urządzenia: słupy wysokiego napięcia, stacje transformatorowe,
         przepompownie ścieków, tłocznie gazu oraz rurociągi do przesyłania pary (ciepłownicze),
         rurociągi do przesyłania gazów technologicznych):
          a)  słup linii energetycznej do 0,40 kV - 400 zł za szt.,
          b)  słup linii energetycznej od 0,40 kV do 50 kV - 800 zł za szt.,
            c)  słup linii energetycznej powyżej 50 kV - 1 200 za szt.,
            d) szafki - 500 zł za szt.,
            e) komory - 1000 zł za szt,
      3) infrastruktura nadziemna (takie jak: linie energetyczne, telewizja kablowa, internet, telefon,
        przewody sygnalizacyjne):
          a)  przewody energetyczne do 0,40 kV - 40 zł za mb,
          b)  przewody energetyczne powyżej 0,40 kV do 110 kV włącznie - 60 zł za mb,
          c)  przewody energetyczne powyżej 110 kV - 120 zł za mb,
          d)  przewody telekomunikacyjne - 30 zł za mb,
     4) pozostałe budowle i urządzenia nie wymienione w niniejszym zarządzeniu - 50 zł za mb
       lub m2,
     5) minimalna stawka za umieszczenie i pozostawienie na nieruchomościach Uniwersytetu
       wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu na terenie miasta
       Olsztyna wynosi
1000 zł.
2.  Określa się minimalną miesięczną stawkę za zajęcie nieruchomości Uniwersytetu na zadeklarowany
    czas trwania budowy w wysokości 4 zł za m2 przy czym minimalna opłata wynosi 40 zł.
3.  Stawki opłat za umieszczenie i pozostawienie na nieruchomościach Uniwersytetu wybudowanych
    urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu oraz stawka za zajęcie nieruchomości
    na czas trwania budowy na terenach wiejskich wynoszą 50% stawek obowiązujących na terenie
    miasta Olsztyna.
 
§ 5
1.  Ustalone stawki opłat są kwotami netto. Do ustalonej opłaty doliczony zostanie podatek VAT
    w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
2.  Powierzchnię zajmowanej nieruchomości przyjmuje się z zaokrągleniem do pełnego metra
    kwadratowego w górę.
3.  Długość urządzeń infrastruktury technicznej przyjmuje się z zaokrągleniem do pełnego metra
    w górę.
4.  W przypadku zajęcia terenu przez niepełny termin określony umową, wniesiona opłata nie podlega
    obniżeniu i zwrotowi.
5.  W przypadku zajęcia terenu po upływie terminu określonego w umowie o udostępnienie
    nieruchomości, nalicza się dodatkową opłatę w wysokości 10% opłaty określonej w umowie
    za ka
żdy dzień zajęcia terenu.
6.  W przypadku rezygnacji z realizacji inwestycji uiszczona na podstawie umowy opłata nie podlega
    zwrotowi.
7.  W sytuacji, gdy Uniwersytet jest współwłaścicielem nieruchomości, wynagrodzenie za
    udostępnienie nieruchomości naliczane jest proporcjonalnie do posiadanego udziału.
8.  W przypadku sieci przewodów o znacznych długościach tj. powyżej 50 mb., Kanclerz Uniwersytetu
    Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie może zastosować inne stawki opłat niż określone w § 4
    niniejszego Zarządzenia.
9.  W przypadku, gdy z okoliczności wynika, że wynagrodzenie ustalone w sposób określony w § 4
    nie jest odpowiednie z uwagi na rodzaj, położenie lub sposób eksploatacji sieci, wynagrodzenie
    ustalone będzie w drodze negocjacji między stronami lub w oparciu o operat szacunkowy
    sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, działającego na zlecenie Uniwersytetu
    i powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.
 
§ 6
1.  Inwestor lub pełnomocnik winien złożyć wniosek o umieszczenie i pozostawienie na
    nieruchomościach Uniwersytetu wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia
    terenu bądź ustanowienie służebności przesyłu lub służebności gruntowej na czas nieoznaczony,

    za wynagrodzeniem
na rzecz Uniwersytetu ustalonym zgodnie z § 4 i § 5, a w przypadku
    przewodów opisanych w § 5 ust. 8 i 9 w drodze wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę
    majątkowego na wniosek Uniwersytetu. Służebność przesyłu/gruntową powiększa się o należny
    podatek VAT.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć plan z naniesionym zakresem służebności
    przesyłu (szerokość pasa i powierzchnia niezbędna do prawidłowej eksploatacji infrastruktury
    technicznej
- 1 egzemplarz), przy czym szerokość pasa służebności nie może być mniejsza niż 1 m
    (po 0,50 m liczone od osi przewodu) .
3.  Treść służebności będzie obejmować prawo eksploatacji infrastruktury, dokonywania kontroli,
    przeglądów, konserwacji i modernizacji, usuwania awarii, wymiany, przyłączania nowych
    odbiorców
oraz na prawie wstępu na obciążony grunt.
4.  Wynagrodzenie za obciążenie gruntów służebnością przesyłu/gruntową płatne będzie na
    warunkach i w terminie określonym w protokole uzgodnień dotyczącym warunków ustanowienia
    służebności przed podpisaniem aktu notarialnego.
5.  Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do celów służebności przesyłu/gruntowej,
    tj. sporządzenia operatu szacunkowego, koszty zakupu map i wypisów ponosi Inwestor na
    podstawie faktury wystawionej przez Uniwersytet po podpisaniu aktu notarialnego.
 
§ 7
Do spraw wszczętych i nie zakończonych, co do których nie została wydana zgoda na wejście w teren, stosuje się niniejsze Zarządzenie.
 
§ 8
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.02.2020
Data publikacji:
20.02.2020 09:06
Data aktualizacji:
20.02.2020 09:06
Liczba wyświetleń:
199
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument