Nr 650 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rekomendacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z placem manewrowym dla potrzeb bazy badawczej Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...

Strona została usunięta dnia: 14 luty, 2020 - 08:11

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 650
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku
 
w sprawie rekomendacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali magazynowej wraz
z placem manewrowym dla potrzeb bazy badawczej Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na działce zlokalizowanej w Bałdach gm. Purda”
 
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. poz. 85 z 2020 r.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przystąpienie przez
    Uniwersytet do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa hali magazynowej
    wraz z placem manewrowym dla potrzeb bazy badawczej Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na działce zlokalizowanej w Bałdach gm. Purda”.
2.  Szacowany koszt inwestycji, o której mowa w ust. 1, wynosi 450 000 zł (słownie: czterysta
    pięćdziesiąt tysięcy złotych) i zostanie pokryty ze środków własnych Uniwersytetu.
3.  Zadanie, o którym mowa w ust. 1 zostało ujęte w planie inwestycyjnym na rok 2020.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.01.2020
Data publikacji:
13.02.2020 14:14
Data aktualizacji:
14.02.2020 08:11
Liczba wyświetleń:
347
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument