Nr 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 16.

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 136/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 grudnia 2019 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 16.
„Realizacja programów stażowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie” wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
    nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie”, Zadanie 16. „Realizacja programów stażowych dla pracowników naukowo-
    dydaktycznych UWM w Olsztynie”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.  Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stosuje się do wniosków o finansowanie stażu złożonych
    po dniu 1 stycznia 2020r. z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do wniosków o finansowanie stażu, które zostały
    poddane ocenie Komisji Rekrutacyjnej do dnia 31.12.2019r. i uzyskały pozytywną ocenę komisji
    rekrutacyjnej, za wyjątkiem § 4 ust. 8 i 9, § 5, § 6 i § 7.
 
§2
Z dniem 31.12.2019r. traci moc poprzedni Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 16.: „Realizacja programów stażowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie”, wprowadzony zarządzeniem Nr 68/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 16. „Realizacja programów stażowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie”
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.12.2019
Data publikacji:
11.02.2020 11:25
Data aktualizacji:
11.02.2020 11:25
Liczba wyświetleń:
342
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz.136_Regulamin.doc233 KB
Zarz136WNIOSEK O FINANSOWANIE STAŻU.doc377 KB
Zarz 136 oświadczenie i wykonaniu pensum.docx164.14 KB
Zarz136 OŚWIADCZENIE BRAK FINANSOWANIA Z INNYCH ŹRÓDEŁ.docx299.12 KB
Zarz136ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.doc328 KB
Zarz136OŚWIADCZENIE BRAK POWIĄZAŃ.docx301.02 KB
Zarz136OSWIADCZENIE TRESC REGULAMINU.docx300.47 KB
ZarzKARTA OCENY WNIOSKU.doc373.5 KB
Zarz136DEKLARACJA UCZESTNICTWA.doc341.5 KB
Zarz136KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.doc366.5 KB
ZarzOŚWIADCZENIE.doc324.5 KB
Zarz136UMOWA.doc361.5 KB
Zarz136OŚWIADCZENIE KONTO BANKOWE.docx299.96 KB
Zarz136WNIOSEK ZWROT KOSZTÓW UBEZPIECZENIA.doc329.5 KB
ZarzSPRAWOZDANIE ze stażu.doc364 KB
Zarz136OŚWIADCZENIE DO ROZLICZENIA STAŻU.doc339.5 KB
Zarz136OŚWIADCZENIE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE.docx301.12 KB
Zarz136WNIOSEK ZWROT KOSZTÓW PODRÓZY.doc330 KB