Nr 10/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego

 
Decyzja Nr 10/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 24 stycznia 2020 roku 
 
w sprawie  wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz wypełniając postanowienie zawarte w rozdz. II pkt 3 ppkt 5 Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiących załącznik do Zarządzenia
Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku
w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
 
§ 1 
Do zarządzania środkami, wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego, upoważnia się następujące osoby: 
  1)  Kanclerza - w zakresie środków na: 
       a)   administrację centralną, 
       b)   remonty, 
       c)    inwestycje, 
  2)  Prorektora właściwego ds. nauki - w zakresie środków na: 
       a)   rozwój naukowy, 
       b)   współpracę międzynarodową,  
  3)  Prorektora właściwego ds. kształcenia i studentów - w zakresie środków na: 
       a)   samorząd studencki, 
       b)   samorząd doktorantów, 
       c)    kulturę studencką, 
       d)   koła naukowe, 
  4)  Prorektora właściwego ds. ekonomicznych i rozwoju - w zakresie środków na: 
       a) kulturę fizyczną studentów, 
       b) rezerwę budżetową, 
  5) upoważnionego członka Rady Uczelni – w zakresie środków na Radę Uczelni. 
 
§ 2 
Prorektorzy oraz Kanclerz przedstawiają Rektorowi sprawozdanie z wydatkowania środków wymienionych w § 1 za rok poprzedni w terminie do końca lutego. 
 
§ 3 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
§ 4 
Traci moc Decyzja Nr 49 z dnia 14 czerwca 2019 roku, w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji podstawowej w ramach podziału pierwotnego. 
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard  J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr ab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
24.01.2020
Data publikacji:
31.01.2020 11:30
Data aktualizacji:
31.01.2020 11:31
Liczba wyświetleń:
346
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument