Nr 11/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 11/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 21 stycznia 2020 roku 
 
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie 
 
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1 
W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 51/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2014 roku
(ze zmianami), wprowadza się następujące zmiany:
 
1)  § 8 ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:  
    „11) Inspektor Ochrony Danych” 
2)  § 19a otrzymuje brzmienie: 
„§ 19a 
Inspektor Ochrony Danych 
1.  Inspektor Ochrony Danych podlega Rektorowi i działa na podstawie odrębnych przepisów. 
2.  Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności: 
    1)   informowanie Administratora Danych, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy
         przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia
         Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
         osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
         przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
         o ochronie danych) (dalej RODO) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów
         o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 
    2)   monitorowanie przestrzegania RODO, innych powszechnie obowiązujących przepisów
         o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa wewnętrznego, a także podejmowanie
         działań zwiększających świadomość personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania
         poprzez szkolenia oraz powiązane z tym audyty;
 
    3)   udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie
         jej wykonania;
 
    4)   współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych, Administratorem Danych, Lokalnymi
         Administratorami Danych oraz z Administratorami Systemów Informatycznych.
 
    5)   pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych w kwestiach
         związanych z przetwarzaniem danych osobowych.”
 
§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
21.01.2020
Data publikacji:
27.01.2020 10:30
Data aktualizacji:
28.01.2020 12:11
Liczba wyświetleń:
271
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz11.pdf417.27 KB