Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 16 styczeń, 2020 - 15:05

 

Konkurs 
na stanowisko stypendysty  
w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego,
Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 
 
Ogłoszenie dotyczy zatrudnienia w projekcie „Endowaskularny model udaru mózgu u świni domowej jako platforma dla opracowywania terapii immunomodulacyjnych” – NCN OPUS 15, numer umowy UMO-2018/29/B/NZ5/00921 
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu: 
·      w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnienie jednego z określonych przez
    regulamin NCN kryteriów:
     „a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych
          w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
      b) jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych
          jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej
          Polskiej)
      c) jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez
          uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk,
          instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium
          Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
      d) jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy
          doktorskiej” 
·       status doktoranta lub studenta kierunku weterynaria lub medycyna lub studiów 2o  
    
na kierunku biotechnologia, biologia lub zootechnika,
 
·       znajomość podstawowych technik biologii molekularnej, technik komórkowych, mikroskopowych,
     statystycznych;
 
·       dodatkowym atutem będzie udokumentowana praca ze zwierzętami eksperymentalnymi;  
·       dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports
     lub udokumentowane aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz w kołach
     naukowych;
 
·       znajomość zagadnień związanych z udarem mózgu; 
·       biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
·       umiejętność pracy w zespole. 
 
Wykaz dokumentacji konkursowej: 
1.    Zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta/doktoranta, 
2.    podanie (kierowane do kierownika projektu -  dr hab. n. med. Piotr Walczak) 
3.    życiorys (CV), 
4.    list motywacyjny, 
5.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-badawczych, 
6.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku stypendysta
     - doktorant,
 
7.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
8.    oświadczenie, że kandydat spełnia wymagania określone w Regulaminie przyznawania
     stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego
     Centrum Nauk (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016r.). 
 
 
Dodatkowo:  
9.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub studiów 1o, 
10. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, 
11. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie przewidziany dla osób uczestniczących
     w procedurach na zwierzętach.
 
 
Opis zadań: 
·     Asystowanie oraz przeprowadzanie procedur chirurgicznych, obrazowanie rezonansem
    magnetycznym małych i dużych zwierząt.
 
·      Przeprowadzanie testów behawioralnych u małych i dużych zwierząt.  
·      Przygotowywanie raportów i dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzania wszystkich procedur.  
·      Przeprowadzanie analizy histopatologicznej tkanki mózgowej oraz analiza profilu
     immunologicznego na podstawie uzyskanego osocza i surowicy.
 
·       Analiza uzyskanych wyników, ich opracowanie, analiza statystyczna oraz pomoc w przygotowaniu
     manuskryptów.
 
 
Dodatkowe Informacje: 
Typ konkursu NCN: OPUS 15
Termin składania ofert:
29 luty 2020; godz. 23.59
Forma składania ofert
: e-mail 
 
Warunki zatrudnienia: 
·      Okres pobierania stypendium – maksymalnie 28 miesięcy  
·      Wynagrodzenie w formie stypendium  finansowanego  z projektu NCN w wysokości
    3375 zł miesięcznie
 
·      Wymagane dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
    
dominika.golubczyk@uwm.edu.pl 
·       Wyselekcjonowani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
     drogą mailową.
 
·       Dodatkowych informacji udziela Pani Dominika Gołubczyk,
     e-mail: dominika.golubczyk@uwm.edu.pl, 89 524 56 89

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
15.01.2020
Data publikacji:
16.01.2020 15:03
Data aktualizacji:
16.01.2020 15:05
Liczba wyświetleń:
404
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument