Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. analiz i rozwoju w Biurze Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia

Strona została usunięta dnia: 14 styczeń, 2020 - 15:00

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 zatrudni

 Specjalistę ds. analiz i rozwoju

 w Biurze Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia

 

 

Umowa o pracę na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością zatrudnienia do dnia 30.09.2023 r. – 3 etaty.

 

Zakres zadań i odpowiedzialności na w/w stanowisku:

 

·        udział w realizacji zadań związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i nadzorem założeń dotyczących ciągłych i powtarzalnych procesów wspierających ujednolicenie standardów systemu oceny jakości kształcenia, w oparciu o analizę oferty kształcenia oraz monitoring potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, a także aktywizację i promocję zawodową studentów i absolwentów,

·        współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni, realizującymi zadania związane z zakresem działalności Biura,

·        śledzenie procesów związanych z dokumentowaniem potrzeb w środowisku dydaktycznym oraz społeczno-gospodarczym,

·        proaktywne działanie na podstawie zauważonych trendów,

·        wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu narzędzi umożliwiających obróbkę danych pozyskanych z otoczenia społeczno - gospodarczego w zakresie:

a)   analizy rynku pracy,

b)   analizy potrzeb i luk kompetencyjnych kandydatów na studia, studentów i absolwentów,

·        usprawnianie procesów, uczestniczenie w tworzeniu standardów pracy Biura Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia  oraz testowaniu i wdrażaniu nowych narzędzi,

·        administrowanie sprawami związanymi z monitorowaniem i zapewnianiem jakości i wsparcia dla dalszego rozwoju kształcenia na uczelni,

·        monitorowanie działań projakościowych prowadzonych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, a także międzywydziałowych i ogólnouczelnianych,

·        inicjowanie, aplikowanie i udział w projektach dotyczących zapewniania wysokiej kultury jakości na rzecz kształcenia i dalszego jej rozwoju,

·        prowadzenie, raportowanie, archiwizacja i upowszechnianie wyników badań w zakresie stałego monitoringu podejmowanych działań na rzecz standardów kształcenia, potrzeb otoczenia dydaktycznego, studenckiego oraz społeczno-gospodarczego,

·        promocja wiedzy dotyczącej zapewniania jakości kształcenia oraz jej rozwoju,

·        prowadzenie sprawozdawczości i przygotowywanie raportów, prezentacji, analiz i zestawień w zakresie objętym działaniem komórki organizacyjnej,

·        prezentacja danych i rekomendacja dla Jednostek współpracujących z Biurem Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia oraz otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe;
 • bardzo dobra znajomość MS Excel – warunek konieczny,
 • doświadczenie w zakresie systemów zarządzania jakością, a w przypadku braku doświadczenia w zakresie systemów zarządzania jakością, wiedza ogólna na temat systemów zarządzania i gotowość do uzupełnienia potrzebnych kompetencji,
 • doświadczenie w pracy w zespołach doradczo-eksperckich/grupach roboczych ds. edukacji zawodowej i/lub rynku pracy,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie analizy rynku pracy m. in. sporządzanie analiz i/lub raportów i/lub prognoz i/lub innych opracowań dotyczących rynku pracy,
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych,
 • zdolności analityczne,
 • uważność i dokładność,
 • otwartość na dzielenie się wiedzą,
 • elastyczność w działaniu i umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków;
 • samodzielność i zaangażowanie,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i organizacyjne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji.
 • gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.

 

Oferujemy:

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji (CV i listu motywacyjnego) drogą elektroniczną na adres: anna.piotrowska@uwm.edu.pl lub w zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Specjalista ds. analiz i rozwoju”
w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, w godz. 8:00-14:00 do dnia 24.01.2020 r.

Prosimy o dołączenie Oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.  

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi Kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranych Kandydatów

Wybrani Kandydaci proszeni będą o dostarczenie pozostałych niezbędnych dokumentów w postaci:

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
 • Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 • Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
mgr Eliza Popławska-Jodko
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
13.01.2019
Data publikacji:
14.01.2020 15:00
Data aktualizacji:
14.01.2020 15:00
Liczba wyświetleń:
1289
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument