Nr 122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie sztandaru, godła i znaku graficznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad ich stosowania i udostępniania

 DRUKUJ TEN DOKUMENT 

ZARZĄDZENIE Nr 122/2019 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 30 grudnia 2019 roku 
 
w sprawie sztandaru, godła i znaku graficznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz zasad ich stosowania i udostępniania
 
 
Na podstawie § 4 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 4 uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządzam, co następuje: 
§ 1
 
1.  Godłem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem,
    jest wizerunek orła białego z zamkniętą złotą koroną, z głową zwróconą w prawo, z wzniesionymi
    do lotu skrzydłami na ciemnoczerwonym tle. Dziób orła i pazury są w kolorze złotym. Na piersi
    orła znajduje się tarcza herbowa koloru niebieskiego w czarnym obrysie. Na polu tarczy widnieje
    drzewo o trzech korzeniach i pniach oraz o wspólnej koronie, symbolizujące środowiska naukowe,
    z których powstał Uniwersytet. W koronie drzewa umieszczonych jest 12 sercowatych liści,
    oznaczających 12 wydziałów tworzących Uczelnię w chwili jej powstania. W otoku napis
    majuskułą w kolorze białym: UNIVERSITAS WARMIENSIS ET MASURIENSIS OLSTINI.
 
2.  Wzory godła Uniwersytetu oraz sposób jego użycia przy wytwarzaniu pieczęci, matrycy
    do wytłaczania oraz na drukach i wizytówkach określa załącznik Nr 1.
 
§ 2 
1.  Godło Uniwersytetu używane jest w wersji kolorowej z zastrzeżeniem ust. 2. 
2.  Dopuszcza się stosowanie godła Uniwersytetu w wersji monochromatycznej, jako znaku
    wodnego, w wersji tłoczonej lub w wersji rysunku linearnego oraz innych zatwierdzonych
    przez Rektora.
 
3.  Godło może być eksponowane w pomieszczeniach urzędowych Uniwersytetu, salach posiedzeń,
    salach wykładowych i innych miejscach, uznanych przez organy Uniwersytetu za godne.
 
4.  Godło może być zamieszczone wyłącznie na: 
     1)  ważnych, oficjalnych dokumentach Uniwersytetu, 
     2)  dokumentach poświadczających przyznanie statusu osób honorowych oraz wszelkiego rodzaju
         nagród,
 
     3)  medalach pamiątkowych oraz statuetkach, 
     4)  następujących pozycjach wydawniczych Uniwersytetu: 
         a)  w albumie Uniwersytetu, 
         b)  ogólnouczelnianym informatorze o Uniwersytecie, 
         c)  jubileuszowych i ważnych promocyjnie wydawnictwach oraz filmach Uniwersytetu. 
5.  Godło może być wykorzystywane w innych celach niż wskazanych powyżej wyłącznie za zgodą
    Rektora.
 
§ 3 
Używanie godła Uniwersytetu z naruszeniem powyższych przepisów może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich i studentów, a w przypadku pozostałych pracowników może być uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych. 
§ 4 
1.  Sztandar Uniwersytetu, ma kształt prostokątnego płata tkaniny o proporcjach boku 1,2:1,
    otoczonego złotymi frędzlami. Na awersie sztandaru umieszczone jest godło państwowe na
    czerwonym tle. Nad orłem widnieje napis majuskułą RESPUBLICA POLONORUM oraz poniżej
    napis SCIENTIAE ET PATRIAE. Obydwa napisy tworzą okrąg. Na rewersie umieszczone jest godło
    Uniwersytetu na niebieskim tle. Na obu płatach tkaniny, poza okręgiem tworzonym przez napisy,
    widnieje deseń - motyw drzewa zaczerpnięty z tarczy herbowej godła uczelni. Sztandar
    przymocowany jest do drzewca zakończonego orłem koloru srebrnego ze złotą koroną.
    Wzór sztandaru zawiera załącznik Nr 2.
 
2.  Sztandar Uniwersytetu towarzyszy uroczystościom akademickim i państwowym, takim jak np.:  
     1)  Święto Uniwersytetu, 
     2)  inauguracja roku akademickiego, 
     3)  obchody rocznic i świąt narodowych. 
3.  Sztandar może towarzyszyć również innym uroczystościom, w tym poza siedzibą Uniwersytetu,
    takim, jak np.: odrębna uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa, uroczystości żałobne
    osób szczególnie zasłużonych (sztandar przewiązany kirem), uroczystości organizowane przez
    władze samorządowe, uroczystości o charakterze regionalnym lub kościelnym, związane
    z działalnością Uniwersytetu.
 
4.  Użycie sztandaru każdorazowo wymaga zgody Rektora. 
5.  Uroczystość z udziałem sztandaru ma charakter i przebieg oficjalny. 
6.  Poczet sztandarowy tworzy troje studentów/doktorantów z poszczególnych wydziałów
    lub przedstawicieli pracowników, ubranych w ciemne stroje z białą bluzką lub koszulą oraz białe
    rękawiczki. Strój uzupełnia przełożona przez prawe ramię biało-czerwona szarfa.
 
7.  Podczas wprowadzania sztandaru na miejsce uroczystości i podczas jego wyprowadzania
    uczestników obowiązuje postawa zasadnicza.
 
8.  Sztandar jest przechowywany w Biurze Rektora. 
§ 5
 1.  Znak graficzny (logo) Uniwersytetu, to najbardziej charakterystyczne elementy liter, będące
    graficznym i uproszczonym obrazem skrótowca UWM, pochodzącym od nazwy Uniwersytetu.
    Elementy logo ułożone są w układzie piramidalnym (stożkowym), gdzie: litera „U" to półokrąg
    symbolizującym wiedzę i naukę w kolorze czarnym, umiejscowiony nad literami „W" od słowa
    „Warmia" w kolorze zielonym i „M" od słowa „Mazury" w kolorze niebieskim. Kolorem
    uzupełniającym jest szarość, występująca w pionowych elementach sygnetu i w typografii
    (pełna nazwa Uniwersytetu).
 
2.  Rozszerzona „Księgę znaku” Uniwersytetu, stanowiąca załącznik Nr 3, określa: 
    1) zasady używania logotypu Uniwersytetu, 
    2) wzory i zasady sporządzania druków firmowych i korespondencji, 
    3) przykłady prawidłowego zastosowania logo, logotypu i motywów w wybranych materiałach
        promocyjnych.
 
§ 6 
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2.  Traci moc zarządzenie Nr 43/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zasad używania sztandaru w Uniwersytecie Warmińsko-
    Mazurskim w Olsztynie.
3. Traci moc zarząądzenie Nr 35/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
    oraz zasad jego użytkowania z późniejszymi zmianami.
 
4.  Traci moc zarządzenie Nr 105/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia znaku graficznego (logotypu)
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późniejszymi zmianami.
 
5.  Traci moc zarządzenie Nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia rozszerzonej „Księgi znaku” Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
 
REKTOR 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
30.12.2019
Data publikacji:
09.01.2020 23:52
Data aktualizacji:
16.01.2020 23:21
Liczba wyświetleń:
359
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1Zarz122.docx743.12 KB
Zal2Zarz122.docx29.99 MB
Zarz122 (3).pdf405.56 KB