Studia niestacjonarne na WNM

  Przekierownie na stronę Wydziału Nauk Medycznych

STUDIA NIESTACJONARNE

W roku akademickim 2008/2009 Wydział Nauk Medycznych prowadzi nabór na następujące kierunki:

Pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia-licencjackie, cykl A, C, D (4 semestry), cykl B (5 semestrów)

Cykl A - absolwenci 5-cio letniego Liceum Medycznego, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później
Cykl B - absolwenci 5-cio letniego Liceum Medycznego, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81
Cykl C - absolwenci 2-letniego Medycznego Studium Zawodowego (kierunek Pielęgniarstwo)
Cykl D - absolwenci 2,5-letniego Medycznego Studium Zawodowego (kierunek Pielęgniarstwo)

Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia-magisterskie (4 semestry)

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia:

1. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

Nabór na studia następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym: 
  • Pielęgniarstwo- język polski, język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata), biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, geografia (do wyboru jeden z wymienionych przedmiotów)

W przypadku złożenia egzaminu maturalnego z ww. przedmiotów na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% punktów, kandydatowi na studia przyznaje się dodatkowe % punkty, zgodnie z zasadą

  1. za trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym -dodatkowe 500 % punktów
  2. za dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym -dodatkowe 400 % punktów
  3. za jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym -dodatkowe 300 % punktów

Kandydatowi na studia – do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu – jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30 % punktów lub przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.

2. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

Nabór na studia następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym:

  • Pielęgniarstwo- biologia (w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z tego przedmiotu uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego) lub chemia, język polski lub język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata), fizyka/fizyka z astronomią lub matematyka lub geografia

W konkursie (rankingu) uwzględniany jest wynik średniej ocen pomnożonej przez współczynnik 100,00. W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczanie średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości). W przypadku nie występowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.

Ogłoszenie pełnych list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach rekrutacji nastąpi – 1 sierpnia 2008r.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatom nie przyjętym na studia, w tym na studia drugiego stopnia – magisterskie, w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej, w terminie do 25 sierpnia 2008 r.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA- MAGISTERSKIE
 

Postępowanie kwalifikacyjne- ranking wyniku studiów. Warunkiem ubieganie się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Pielęgniarstwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym kierunku studiów. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Od kandydatów na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:
a)
podanie i życiorys (na formularzu),
b)
świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub kopia świadectwa potwierdzona notarialnie lub przez komisję rekrutacyjną,
c)
świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie lub przez komisję rekrutacyjną,
d)
dowód opłaty rekrutacyjnej,
e)
kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2),
f)
dyplom zawodowy uprawniający do wykonywania zawodu pielęgniarki,
g)
aktualne zaświadczenie zakładu pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki,
h)
dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie do pliku dokumentów zobowiązani są dołączyć

i) dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,
j) odpis dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych).

Pozostałe dokumenty: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, fotografia w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym oraz trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL należy dostarczyć w dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w terminie określonym przez Komisję Rekrutacyjną.

Dokumenty należy złożyć w terminie od 21do 25 lipca 2008 r.

Ogłoszenie pełnych list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach rekrutacji nastąpi –1 sierpnia 2008r.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatom nie przyjętym na studia, w tym na studia drugiego stopnia – magisterskie, w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej, w terminie do 25 sierpnia 2008 r.

Kandydaci przyjęci na I rok studiów zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru podjęcia nauki w Uniwersytecie:

  1. przyjęci w trybie podstawowym – w terminie do 5 września 2008 r.
  2. przyjęci w trybie odwoławczym – w terminie do 12 września 2008 r.

Potwierdzenie stanowi przesłanie w ww. terminach do dziekanatu wydziału: podpisanej umowy za usługi edukacyjne, dowodu wpłaty (opłaty za studia), świadectwa dojrzałości w oryginale lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną (dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów złożyli kopię świadectwa dojrzałości) oraz pozostałych dokumentów określonych w decyzji o przyjęciu na studia.

Brak potwierdzenia oznaczać będzie rezygnację kandydata z podjęcia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skreślenie z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Medycznych
Wytworzył:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
05.02.2008
Data publikacji:
05.02.2008 09:07
Data aktualizacji:
08.07.2009 10:33
Liczba wyświetleń:
15524
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument