Studia stacjonarne na WNM

  Przekierownie na stronę Wydziału Nauk Medycznych

STUDIA STACJONARNE

W roku akademickim 2008/2009 Wydział Nauk Medycznych prowadzi nabór na następujące kierunki:

Kierunek lekarski- jednolite studia magisterskie (12 semestrów)
Pielęgniarstwo- studia pierwszego stopnia-licencjackie (6 semestrów)
Pielęgniarstwo- studia drugiego stopnia-magisterskie (4 semestry)

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia:

1. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

Nabór na studia następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym:

  • Kierunek lekarski- biologia, chemia, fizyka i astronomia
  • Pielęgniarstwo- język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata), biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka (do wyboru dwa z wymienionych przedmiotów)

W przypadku złożenia egzaminu maturalnego z ww. przedmiotów na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% punktów, kandydatowi na studia przyznaje się dodatkowe % punkty, zgodnie z zasadą

  1. za trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym -dodatkowe 500 % punktów
  2. za dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym -dodatkowe 400 % punktów
  3. za jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym -dodatkowe 300 % punktów

Kandydatowi na studia – do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu – jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30 % punktów lub przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.

2. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

Nabór na studia następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym:

  • Kierunek lekarski- biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią
  • Pielęgniarstwo- biologia (w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z tego przedmiotu uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego), język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata), chemia lub fizyka/fizyka z astronomią lub matematyka

W konkursie (rankingu) uwzględniany jest wynik średniej ocen pomnożonej przez współczynnik 100,00. W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczanie średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości). W przypadku nie występowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.

Ogłoszenie pełnych list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach rekrutacji nastąpi – 21 lipca 2008r.

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA- MAGISTERSKIE

 

Postępowanie kwalifikacyjne- ranking wyniku studiów. Warunkiem ubieganie się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Pielęgniarstwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym kierunku studiów. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Od kandydatów na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty warunkujące wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego:

a)    podanie i życiorys (na formularzu),

b) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub kopia świadectwa potwierdzona notarialnie lub przez komisję rekrutacyjną,

c)    świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie lub przez komisję rekrutacyjną,

d)    dowód opłaty rekrutacyjnej,

e)    kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie do pliku dokumentów zobowiązani są dołączyć:

f)  dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,

g)    odpis dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych).

Pozostałe dokumenty: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, fotografia w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym oraz trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL należy dostarczyć w dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w terminie określonym przez Komisję Rekrutacyjną.

Dokumenty należy złożyć w terminie od 30 czerwca 2008 r. do 11 lipca 2008 r.

Ogłoszenie pełnych list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach rekrutacji nastąpi – 21 lipca 2008r.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatom nie przyjętym na studia, w tym na studia drugiego stopnia – magisterskie, w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej, w terminie do 4 sierpnia 2008 r.

Kandydaci przyjęci na I rok studiów zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru podjęcia nauki w Uniwersytecie:

  1. przyjęci w trybie podstawowym – w terminie do 4 sierpnia 2008 r.
  2. przyjęci w trybie odwoławczym – w terminie do 22 sierpnia 2008 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Medycznych
Wytworzył:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
05.02.2008
Data publikacji:
05.02.2008 08:59
Data aktualizacji:
08.07.2009 10:31
Liczba wyświetleń:
27580
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument