Nr 117/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie włączenia Wydziału Nauk o Środowisku w strukturę Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 117/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2019 roku
 
w sprawie włączenia Wydziału Nauk o Środowisku w strukturę Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 41 ust. 1-3 i 6-7, § 35-37 oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.  Na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
     1)  znosi się dotychczasową strukturę wewnętrzną;
     2)  tworzy się następującą strukturę wewnętrzną:
         a)  Instytut Geodezji i Budownictwa,
         b)  Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii,
         c)  Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska.
2.  W Instytucie Geodezji i Budownictwa na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tworzy się następującą strukturę wewnętrzną:
     1)  Katedra Geodezji,
     2)  Katedra Geoinformacji i Kartografii,
     3)  Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego,
     4)  Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,
     5)  Katedra Inżynierii Budowlanej,
     6)  Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych.
3.  W Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
    i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tworzy się następującą strukturę
    wewnętrzną:
     1)  Katedra Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości,
     2)  Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej,
     3)  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej.
4.  Na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie tworzy się jednostkę pomocniczą - Centrum Inżynierii Lądowej.
 
§ 2
1.  Wyłącza się ze struktur Wydziału Nauk o Środowisku:
    1)  Katedrę Inżynierii Środowiska,
    2)  Katedrę Biotechnologii w Ochronie Środowiska,
    3)  Katedrę Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej,
    4)  Katedrę Turystyki, Rekreacji i Ekologii.
2.  Włącza się katedry, o których mowa w ust. 1 do Instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1
    pkt 3 lit. c.
3.  Likwiduje się Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
4.  Przekazanie majątku i obowiązków przez osoby dotychczas za nie odpowiedzialne oraz rozliczenie
    osób za działalność likwidowanego Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszego
    zarządzenia.
 
§ 3
Po zmianach, o których mowa w § 1 § 2 ust. 1-3, zmienia się nazwę Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na Wydział Geoinżynierii. 
§ 4
Pracownicy zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2019 r. w jednostkach organizacyjnych, które zniesiono/zlikwidowano lub w których dokonano zmian stają się z dniem 1 stycznia 2020 r. pracownikami jednostek, do których zostali przyporządkowani zgodnie z listami stanowiącymi załączniki do wniosków dziekanów Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa i Wydziału Nauk o Środowisku w przedmiocie wprowadzenia zmian w kierowanych przez nich jednostkach.
§ 5
Realizację zarządzenia powierza się dziekanowi Wydziału Geoinżynierii, Prorektorowi ds. Kadr oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji. 
§ 6
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z zastrzeżeniem w ust. 2.
2.  Zniesienie/likwidacja jednostek, o których mowa w niniejszym zarządzeniu następuje ze skutkiem
    na dzień 31 grudnia 2019 r.
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.12.2019
Data publikacji:
27.12.2019 15:29
Data aktualizacji:
27.12.2019 15:29
Liczba wyświetleń:
1520
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz117.pdf715.98 KB