Nr 116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 116/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2019 roku
 
w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 41 ust. 1-3, § 35-37 oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.  W Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym znosi się dotychczasową strukturę
    wewnętrzną.
2.  W Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym wprowadza się
    następujące zmiany:
    1)   zmienia się nazwę jednostki na Instytut Historii;
    2)   znosi się dotychczasową strukturę wewnętrzną;
    3)   tworzy się następującą strukturę wewnętrzną:
        a)  Katedra Historii Polski,
        b)  Katedra Historii Powszechnej,
        c)  Katedra Wojskoznawstwa i Studiów Strategicznych.
3. W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym wprowadza się
    następujące zmiany:
     1)   znosi się dotychczasową strukturę wewnętrzną;
     2)   tworzy się następującą strukturę wewnętrzną:
        a)  Katedra Komunikacji Społecznej,
        b)  Katedra Dziennikarstwa,
        c)  Katedra Badań Mediów.
4. Na Wydziale Humanistycznym tworzy się Instytut Językoznawstwa z następującą strukturą
    wewnętrzną:
    1)   Katedra Języka Angielskiego,
    2)   Katedra Języka Niemieckiego,
    3)   Katedra Lingwistyki Stosowanej,
    4)   Katedra Języka Polskiego,
    5)   Katedra Języków Wschodniosłowiańskich.
5. Na Wydziale Humanistycznym tworzy się Instytut Literaturoznawstwa z następującą strukturą
    wewnętrzną:
    1)   Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych,
    2)   Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych,
    3)   Katedra Literatury Polskiej,
    4)   Katedra Literatur Wschodniosłowiańskich.
6. Na Wydziale Humanistycznym znosi się następujące jednostki:
    1)   Instytut Polonistyki i Logopedii,
    2)   Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej,
    3)   Katedrę Filologii Angielskiej,
    4)   Katedrę Filologii Germańskiej.
§ 2
1. Na Wydziale Nauk Społecznych tworzy się Instytut Nauk Pedagogicznych z następującą strukturą
    wewnętrzną:
    1)   Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji
    2)   Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji,
    3)   Katedra Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji,
    4)   Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej,
    5)   Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych.
2. W Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych wprowadza się następujące
    zmiany:
    1)   znosi się dotychczasową strukturę wewnętrzną;
    2)   z uwzględnieniem ust. 3 tworzy się następującą strukturę wewnętrzną:
        a)   Katedra Socjologii,
        b)   Katedra Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie.
3. Katedrę Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych włącza się do Instytutu Nauk Politycznych
    na Wydziale Nauk Społecznych.
4. Na Wydziale Nauk Społecznych znosi się następujące jednostki:
    1)   Katedrę Aksjologicznych Podstaw Edukacji,
    2)   Katedrę Dydaktyki i Historii Wychowania,
    3)   Katedrę Pedagogiki Ogólnej,
    4)   Katedrę Pedagogiki Opiekuńczej,
    5)   Katedrę Pedagogiki Resocjalizacyjnej,
    6)   Katedrę Pedagogiki Specjalnej,
    7)   Katedrę Pedagogiki Społecznej,
    8)   Katedrę Psychologii Rozwoju i Edukacji,
    9)   Katedrę Teorii Wychowania,
   10)  Katedrę Wczesnej Edukacji,
   11) Katedrę UNESCO.
§ 3
1.  W Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki znosi się dotychczasową strukturę wewnętrzną.
2.  W Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    znosi się dotychczasową strukturę wewnętrzną.
3.  Na Wydziale Sztuki znosi się Katedrę Nauk o Sztuce i Wiedzy o Kulturze.
 
§ 4
Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza
się następujące zmiany:
   1)   znosi się dotychczasową strukturę wewnętrzną;
   2)   tworzy się następującą strukturę wewnętrzną:
        a)  Katedrę Teorii i Historii Prawa,
        b)  Katedrę Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń,
        c)  Katedrę Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego,
        d)  Katedrę Kryminologii i Kryminalistyki,
        e)  Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego,
        f)  Katedrę Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej,
        g)  Katedrę Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego,
        h)  Katedrę Prawa Pracy i Prawa Socjalnego,
        i)   Katedrę Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego,
        j)  Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie,
        k) Katedrę Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego,
        l)    Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Europejskiej,
       m)   Katedrę Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie.
§ 5
1.  Pracownicy zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2019 r. w jednostkach organizacyjnych, w których
    dokonano zmian stają się z dniem 1 stycznia 2020 r. pracownikami jednostek, do których zostali
    przyporządkowani zgodnie z listami stanowiącymi załączniki do wniosków dziekanów Wydziału
    Humanistycznego, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Sztuki oraz Wydziału Prawa
    i Administracji w przedmiocie wprowadzenia zmian w kierowanych przez nich jednostkach.
2.  Przekazanie majątku i obowiązków przez osoby dotychczas za nie odpowiedzialne oraz rozliczenie
    osób za działalność jednostek likwidowanych powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od wejścia
    w życie niniejszego zarządzenia.

§ 6
Realizację zarządzenia powierza się dziekanom Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Sztuki, Wydziału Prawa i Administracji, Prorektorowi ds. Kadr oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
§ 7
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z zastrzeżeniem w ust. 2.
2.  Zniesienie jednostek, o których mowa w niniejszym zarządzeniu następuje ze skutkiem na dzień
    31 grudnia 2019 r.
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.12.2019
Data publikacji:
27.12.2019 15:15
Data aktualizacji:
30.12.2019 15:28
Liczba wyświetleń:
1132
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz116.pdf1.08 MB