Nr 109/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 109/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 grudnia 2019 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Nr 1668 ze zmianami), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 51/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), dodaje się § 28a w następującym brzmieniu:
 
㤠28a
Biuro Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia
 
1. Do zadań Biura Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia należy:
     1)  dokonywanie analiz merytorycznych w sprawach związanych z ofertą kształcenia studiów
         wyższych, studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych i kursów dokształcających
         i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, zgodnie z obowiązującymi trendami,
    
2)  zadania wspierające realizację zadań związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i nadzorem
         założeń dotyczących polityki kształcenia Uniwersytetu w oparciu o przygotowane
         rekomendacje,
     3)  realizację zadań zapewniających wysoką jakość kształcenia:
         a)  wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu jednolitego systemu oceny jakości kształcenia,
         b)  wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu jednolitego systemu podwyższania kwalifikacji
             dydaktycznych nauczycieli akademickich,
     4)  zbieranie i upowszechnianie informacji na temat polskich i międzynarodowych standardów,
         wytycznych i dobrych praktyk w zakresie jakości i innowacyjności kształcenia,
     5)  przygotowanie i wdrożenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością wsparcia kandydatów
         na studia, studentów i absolwentów w zakresie aktywizacji edukacyjno-zawodowej,
     6)  analiza rynku pracy w celu:
         a)  zidentyfikowania zapotrzebowania na nowe kierunki i specjalności studiów oraz modyfikacji
             już istniejącej oferty w odpowiedzi na potrzeby otoczenie społeczno-gospodarczego,
         b)  identyfikacji i minimalizacji luk kompetencyjnych studentów i absolwentów,
     7)  rozszerzenie programu szkoleń, kursów i studiów podyplomowych, przez włączenie się
         Uniwersytetu w działania z obszaru Lifelong Learning (LLL),
     8)  przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania relacjami z otoczeniem społeczno-
         gospodarczym m. in w zakresie:
         a)  zaangażowania przedstawicieli życia gospodarczego w proces aktualizacji strategii
             Uniwersytetu,
         b)  dostosowywania/aktualizowania kierunków, programów studiów i materiałów dydaktycznych
             do wymagań gospodarki, rynku pracy i potrzeb pracodawców, realizowane we współpracy
             z przedstawicielami przedsiębiorstw,
         c)  opracowywanie programów szkoleń, kursów, oferty studiów podyplomowych również
             we współpracy z przedstawicielami firm,
     9)  współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, realizującymi zadania związane
         z zakresem działalności Centrum,
   10)   prowadzenie sprawozdawczości i przygotowywanie raportów, prezentacji, analiz i zestawień
         w zakresie objętym przedmiotem działania.
   11)   stały monitoring oferty kształcenia w celu kompleksowej weryfikacji zakładanych efektów
         w oparciu m. in. o:
         a)  analizę zgodności efektów kierunkowych z potrzebami rynku pracy oraz zapotrzebowaniem
             społecznym, z uwzględnieniem opinii i propozycji interesariuszy zewnętrznych,
         b)  weryfikację zakładanych efektów kształcenia zawierającą opinię opiekunów praktyk
             zawodowych o realizowanych efektach kształcenia,
         c)  analizę procesu oraz efektów monitorowania losów zawodowych absolwentów.
2.  Strukturę Biura Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia tworzą zespoły o następujących
    nazwach:
     1)  Akademicki Ośrodek Edukacyjnych Analiz Rynkowych,
     2)  Akademicki Ośrodek Kariery,
     3)  Akademia Projektowania Uniwersalnego.”

 

 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
09.12.2019
Data publikacji:
27.12.2019 14:35
Data aktualizacji:
27.12.2019 14:39
Liczba wyświetleń:
494
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz109.pdf843.84 KB