Nr 104/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Administracja publiczna”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 Zarządzenie Nr 104/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2019 r.
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Administracja publiczna”
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 163 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668, ze zm.), § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 z dnia 21 maja 2019 r. Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 529 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
25 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1. Tworzy się studia podyplomowe w zakresie: „Administracja publiczna”
2. Jednostką administrującą tokiem studiów podyplomowych jest Wydział Prawa i Administracji.
3. Kształcenie na studiach podyplomowych, o których mowa w ust. 1, prowadzone jest na podstawie programu
    studiów, ustalonego przez Senat Uniwersytetu.
4. Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
 
§ 2 
1. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
2. O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
    dokumentów.
3. Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
4. Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem a Słuchaczem.
 
§ 3
Studia podyplomowe „Administracja publiczna”, funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie studiów podyplomowych.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI  

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
29.11.2019
Data publikacji:
18.12.2019 13:05
Data aktualizacji:
22.12.2019 10:34
Liczba wyświetleń:
264
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 104.pdf375.29 KB