Nr 98/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie prowadzenia w Studium Języków Obcych kursów językowych

Zarządzenie Nr 98/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 października 2019 r.
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 17 października 2014 r. w sprawie prowadzenia w Studium Języków Obcych kursów językowych w zakresach: „Język angielski", „Język niemiecki", „Język rosyjski", „Język hiszpański", „Język francuski", „Język włoski" i „Język łaciński”
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 78/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 października 2014 r. w sprawie prowadzenia w Studium Języków Obcych kursów językowych w zakresach: „Język angielski", „Język niemiecki", „Język rosyjski", „Język hiszpański", „Język francuski", „Język włoski" i „Język łaciński”, wprowadza się następujące zmiany:
   1)  § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie „1. Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się od Uczestnika kursu
        opłatę w wysokości 14 zł za 1 godzinę zajęć dydaktycznych, zgodnie z cennikiem stanowiącym
        załącznik nr 2.”
   2)  Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:
   3)  Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie:
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 98/2019
 Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 31 października 2019 roku

 

Regulamin uczestnictwa w kursach językowych
realizowanych w Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie
1. Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie (SJO) prowadzi odpłatne kursy języka angielskiego,
    niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i łacińskiego na poziomach: A1, A2, B1,
    B2 i C1.
2. Planowana liczebność w grupach wynosi od 8 do 12 osób, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku nieutworzenia grupy liczącej minimum 8 osób, SJO jest uprawnione do rezygnacji
    z prowadzenia kursu.
4.  Kursy, o których mowa w ust. 1, obejmują zajęcia z języka ogólnego i/lub specjalistycznego oraz kursy
    przygotowujące do egzaminów międzynarodowych.
5.  Kursy prowadzone są przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Studium Języków Obcych.
6. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad właściwym funkcjonowaniem kursów sprawuje Kierownik Studium
    Języków Obcych.
7. Wysokość opłat za kursy ustalona jest na podstawie szczegółowej kalkulacji kosztów, przedstawionej przez
    koordynatora kursu i zatwierdzonej przez kwestora i właściwego Prorektora.
8. Cena kursu ustalana jest zgodnie z cennikiem kursów językowych.
9. Kurs prowadzony jest na podstawie umowy regulującej warunki odpłatności za usługi edukacyjne, zawartej
    pomiędzy UWM a uczestnikiem kursu.
10. Opłaty za kurs dokonuje się po zawarciu umowy, w terminie określonym w umowie, w formie przelewu
      bankowego
. Dowód wpłaty powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika kursu, adres, nazwę kursu,
      numer subkonta i nazwisko osoby prowadzącej kurs.
11. Uczestnik kursu może zrezygnować z kursu i ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty za kurs po złożeniu
      do Kierownika SJO pisemnej rezygnacji.
12. Decyzje dotyczące zwrotu opłaty za kurs oraz wysokości zwracanej kwoty podejmuje Kierownik SJO.
13. W przypadku wystąpienia przeszkód w organizacji kursu, uniemożliwiających terminową realizację, SJO
      zapewni przeprowadzenie zajęć w innym terminie lub zwróci uczestnikom należność za niezrealizowane
      zajęcia.
14. Istnieje możliwość rozpoczęcia nauki i udziału w zajęciach w trakcie trwania edycji kursu.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, uczestnik wnosi opłatę za liczbę godzin przewidzianych
      do realizacji od momentu rozpoczęcia nauki do zakończenia kursu.
16. Opłata za kurs nie obejmuje kosztów związanych z zakupem podręczników do nauki języka i kosztów
      przeprowadzenia egzaminu międzynarodowego.
17. Decyzję o wyborze podręcznika oraz poziomie nauki języka podejmuje nauczyciel prowadzący kurs,
      po weryfikacji umiejętności językowych uczestników, przeprowadzonej na pierwszych zajęciach z grupą.
18. Uczestnicy kursu zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach w wyznaczonych terminach.
19. Po zrealizowaniu wszystkich godzin kursu i uzyskaniu zaliczenia kursu na ocenę pozytywną,
      Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, z zastrzeżeniem ust. 20.
20. Uczestnik, który realizuje zajęcia w trybie, o którym mowa w ust. 14, nie otrzymuje świadectwa.
 
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 98/2019
 Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 31 października 2019 roku
 
 

Cennik kursów językowych prowadzonych w Studium Języków Obcych w zakresach:
„Język angielski", „Język niemiecki", „Język rosyjski", „Język hiszpański", „Język francuski", „Język włoski" i „Język łaciński”

 

Liczba godzin*

Liczba uczestników

w grupie

Stawka za 1 godzinę

(w PLN)

Odpłatność (w PLN)

30 godzin

8-12 osób

14

420

60 godzin

8-12 osób

14

840

* jedna godzina edukacyjna jest jednostką czasową trwającą 45 minut

1.   W przypadku kursów i zajęć kontraktowanych (zlecanych) nie ujętych w tabeli, wysokość opłaty wnoszonej
     przez uczestnika, ustala Rektor.
 
§ 2
Zmiany, o których mowa w ust. 1, dotyczą cykli kształcenia rozpoczynających się po dniu wejścia w życie Zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
31.10.2019
Data publikacji:
18.12.2019 12:48
Data aktualizacji:
22.12.2019 11:10
Liczba wyświetleń:
279
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 98.pdf1.01 MB