Nr 249 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

UCHWAŁA Nr 249
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 stycznia 2008 roku

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 1

Działając na podstawie § 100 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat uchwala zmiany w Statucie Uniwersytetu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Załącznik do Uchwały Nr 249
z dnia 30 stycznia 2008 roku

1. W § 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7.W Uniwersytecie mogą działać: specjalistyczne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, kliniki oraz oddziały kliniczne funkcjonujące na bazie obcej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.”.

2. W § 23 w ust. 2 skreśla się punkt 9.

3. W § 26 ust. 8 dodaje się punkt 12 w brzmieniu:

„12. Dziekan powołuje komisje rekrutacyjne funkcjonujące na wydziale.”.

4. W § 37 wprowadza się zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostkami organizacyjnymi wydziałów mogą być instytuty, katedry i zakłady z zastrzeżeniem ust. 1a.”;

2) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jednostkami organizacyjnymi wydziałów kształcących kandydatów na lekarzy są katedry i zakłady, w ramach których mogą być powołane kliniki lub oddziały kliniczne. Warunkiem utworzenia kliniki jest zatrudnienie w składzie osobowym co najmniej jednego lekarza z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, a warunkiem utworzenia oddziału klinicznego zatrudnienie lekarza ze stopniem doktora.”.

5. W § 40 w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 skreśla się wyrazy „klinika”.

6. W § 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracownicy Uniwersytetu zobowiązani są do przestrzegania zasad etycznych obowiązujących w Uniwersytecie, a nauczyciele akademiccy ponadto do doskonalenia pedagogicznego.”.

7. W § 92 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rekrutację na studia i studia doktoranckie prowadzą komisje rekrutacyjne powoływane na wydziale przez dziekana.”.

8. W § 101 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Kierownik podstawowej lub pozawydziałowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu wprowadza zmiany w strukturze nadzorowanej jednostki organizacyjnej w nie przekraczalnym terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany.”.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2008
Data publikacji:
01.02.2008 09:35
Data aktualizacji:
11.09.2014 11:27
Liczba wyświetleń:
5098
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument