Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2544Decyzja Nr 13 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.22.02.2021 - 09:39
3393Decyzja Nr 13 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie terminów wypłat nagród Rektora i dodatkowych wynagrodzeń.23.02.2021 - 11:53
2957Decyzja NR 13 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: zmiany w Decyzji Nr 6 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2005 roku odnośnie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.16.02.2021 - 00:50
1842Decyzja Nr 12/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho22.02.2021 - 07:33
5268Decyzja Nr 12/2011 Rektora z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji oceniającej 26.02.2021 - 02:20
2049Decyzja Nr 12/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie składu osobowego Zespołów Kontroli zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2024.02.2021 - 23:14
2952Decyzja Nr 12/2009 Rektora z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołanej na rok akademicki 2008/2009 Decyzją Nr 32 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 li23.02.2021 - 02:01
2822DECYZJA Nr 12 z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na stu23.02.2021 - 21:39
3933Decyzja Nr 12 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2007/2008 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej.25.02.2021 - 05:25
4380Decyzja Nr 12 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie: powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy25.02.2021 - 22:01
1745Decyzja Nr 11/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia do p24.02.2021 - 14:08
5683Decyzja Nr 11/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w warunkach z26.02.2021 - 03:27
3756Decyzja Nr 11/2009 Rektora z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.02.2021 - 19:28
2737Decyzja NR 11 z dnia 6 września 2006 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw tworzenia Centrum Mleczarstwa.16.02.2021 - 13:40
2668Decyzja Nr 11 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2007/2008 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych.22.02.2021 - 18:33
2079DECYZJA Nr 11 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2010/21.02.2021 - 11:09
5656Decyzja Nr 10/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 51/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania zasad rekrutacji i oceny pracowników nie bę25.02.2021 - 14:21
2382Decyzja Nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warm23.02.2021 - 09:45
3836Decyzja Nr 10/2009 Rektora z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital Un23.02.2021 - 11:34
2333DECYZJA Nr 10 z dnia 27 maja 2008 roku. w sprawie zmiany ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.26.02.2021 - 01:31
2438Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 19.02.2021 - 16:37
2444Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 24.02.2021 - 21:20
3054Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 24.02.2021 - 20:33
2990Decyzja NR 10 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw realizacji projektu „zakup wyposażenia i elektronicznego systemu udostępniania zbiorów nowej bibliotek UWM w Olsztynie”20.02.2021 - 09:30
1969DECYZJA Nr 10 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2012 w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.02.2021 - 23:55
595Decyzja Nr 1/2020 Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej26.02.2021 - 02:20
2541Decyzja Nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata do objęcia stanowiska kierownika pływalni Uniwersytetu W25.02.2021 - 17:52
2442Decyzja Nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad ustalania i wysokości opłat za korzystanie z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie W17.02.2021 - 08:03
2515Decyzja Nr 1/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania strategii rozwoju uczelni 23.02.2021 - 02:45
2294Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych20.02.2021 - 12:23

Łącznie 28472731 odwiedzin dla wszystkich podstron.