Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
390Nr 100/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 1016.02.2020 - 09:10
672Nr 100/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2018/201918.02.2020 - 04:57
738Nr 100/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 17.02.2020 - 01:49
1347Nr 100/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie Zasad finansowania działalności studenckich kół naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.02.2020 - 06:58
1487Nr 100/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Centrum Badań Energii Odnawialnej17.02.2020 - 22:27
989Nr 100/2016 z dnia 24 października 2016 roku w sprawie Regulaminu Porządkowego na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.02.2020 - 21:03
1154Nr 100/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Guwernantka -profesjonalna opieka i edukacja dziecka” 17.02.2020 - 00:04
1196Nr 100/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie specjalistyczne w zakresie teologii” 17.02.2020 - 00:55
2497Nr 100/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie16.02.2020 - 23:17
2527Nr 100/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok17.02.2020 - 07:25
2554Nr 100 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie15.02.2020 - 10:41
2122Nr 100 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowego w celu wspólnej realizacji projektu pt: „Badania nad innowacyjnym lekiem..."16.02.2020 - 15:39
2969Nr 100 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie nabycia akcji spółki akcyjnej pod nazwą PIŁKA SIATKOWA AZS-UWM SPÓLKA AKCYJNA16.02.2020 - 03:17
951Nr 100 z dnia 26 października 2001 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2000/200113.02.2020 - 11:47
1222Nr 100 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych14.02.2020 - 18:50
1220Nr 100 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego16.02.2020 - 03:37
121Nr 10/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego17.02.2020 - 23:35
158Nr 10/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 18.02.2020 - 05:29
703Nr 10/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu pracy Zespołu Rektora ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 17.02.2020 - 21:09
349Nr 10/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego”17.02.2020 - 09:33
676Nr 10/2018 z dnia14 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Forum Artystyczne. Interdyscyplinarny Rocznik Naukowy”17.02.2020 - 23:10
5470Nr 10/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.02.2020 - 12:39
962Nr 10/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM17.02.2020 - 04:26
841Nr 10/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 41/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etycznej ds. Badań na Ludziach17.02.2020 - 18:43
2454Nr 10/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych...17.02.2020 - 18:44
2639Nr 10/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie Zasad sporządzania w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów spisów zdawczo-odbiorczych oraz archiwizowania osobowych teczek studenckich i doktoranckich18.02.2020 - 08:11
1016Nr 10/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Techniki histologiczne”16.02.2020 - 23:05
1418Nr 10/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie18.02.2020 - 03:42
1331Nr 10/2014 z dnia 12 lutego 2014 rokuw sprawie Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I stopnia na kierunku zamawianym „Biotechnologia – kierunek z przyszłością”16.02.2020 - 07:44
1176Nr 10/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Środowisku18.02.2020 - 05:16

Łącznie 24495764 odwiedzin dla wszystkich podstron.