Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2961Nr 70 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie powołania Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego na kadencję 2012-201601.12.2020 - 00:09
1848Nr 405 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Jerzemu BUZKOWI01.12.2020 - 00:09
2608Nr 709 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Tadeusza BACIA01.12.2020 - 00:09
2993Nr 233 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2014 roku01.12.2020 - 00:09
2391Nr 280 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej01.12.2020 - 00:08
23436Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich01.12.2020 - 00:08
2402Nr 753 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów wyższych01.12.2020 - 00:08
2376Nr 17/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 23/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania Komitetu sterującego oraz kierownika projektu nr UDA-POKL.04.01.01-00-095/1101.12.2020 - 00:08
2129Decyzja Nr 3/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydatów do objęcia stanowisk technicznych i kasjerów na pływal01.12.2020 - 00:08
2378Nr 707 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Czesława KOSAKOWSKIEGO01.12.2020 - 00:08
5623Ramowa organizacja roku akademickiego01.12.2020 - 00:07
2337Nr 75/2012 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.12.2020 - 00:07
2002Decyzja Nr 13/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania składu orzekającego Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 01.12.2020 - 00:07
3075Komunikat organizacyjny01.12.2020 - 00:07
1942TERMINARZ posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności w roku akademickim 2013/201401.12.2020 - 00:07
1784Nr 201 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynków wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów położonych w Olsztynie przy ul. Obrońców Tobruku 301.12.2020 - 00:07
1906Zarządzenie Nr 46/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Profilaktyka i terapia uzależnień”01.12.2020 - 00:06
3807Nr 231 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Poznaniu01.12.2020 - 00:06
2685Nr 564 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania w imieniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie weksla in blanco oraz złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego01.12.2020 - 00:06
2248Zarządzenie Nr 75/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego 01.12.2020 - 00:06
146Nr 70/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. studenckich na kadencję 2020-202401.12.2020 - 00:06
736Nr 440 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Bogdana SOJKINA na członka Rady Doskonałości Naukowej 01.12.2020 - 00:06
257568Zamówienia publiczne01.12.2020 - 00:06
2956UCHWAŁA Nr 999 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima01.12.2020 - 00:06
170Nr 708 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 583 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzania zasobami ludzkimi”01.12.2020 - 00:06
904Nr 113/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku określające zasady postępowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z wnioskami: w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą...01.12.2020 - 00:06
1922Decyzja Nr 40/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem pn. „Rozbudowa środowiskowej sieci teleinformatycznej nauki – NewMAN” realizowanego przez 01.12.2020 - 00:05
1848Nr 52/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt”01.12.2020 - 00:05
1756Nr 610 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w miejscowości Bałcyny, gmina Ostróda01.12.2020 - 00:05
429PROREKTOR DS. ROZWOJU I POLITYKI FINANSOWEJ dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM 01.12.2020 - 00:05

Łącznie 27705602 odwiedzin dla wszystkich podstron.