Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1764Decyzja Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazursk13.01.2021 - 03:54
2366Nr 547 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2013 rok13.01.2021 - 03:53
2536Decyzja Nr 36/2008 Rektora z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2008/200913.01.2021 - 03:51
1226Nr 10 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich 13.01.2021 - 03:49
2362Zarządzenie Nr 92/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Zasad powoływania i likwidacji wydawnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie13.01.2021 - 03:47
820Nr 59/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13.01.2021 - 03:40
1737Nr 686 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Zajączkach 13.01.2021 - 03:32
3214Nr 135 z dnia 24 listopada 2006 r. podjęta w dniu żałoby narodowej13.01.2021 - 03:31
2154UCHWAŁA Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-201613.01.2021 - 03:25
1963Zarządzenie Nr 89/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2010 rok13.01.2021 - 03:20
2153Decyzja Nr 15/2009 Rektora z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z sal dydaktycznych i urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie13.01.2021 - 03:19
1441Nr 110 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych w Uniwersytecie w 2004 roku13.01.2021 - 03:14
2154Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny 13.01.2021 - 03:08
1707Nr 32 z dnia 22 września 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Nr 160 m. Olsztyna pod budowę trafostacji osiedlowej13.01.2021 - 03:04
751CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych13.01.2021 - 02:59
3160Nr 91 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn13.01.2021 - 02:52
2251Prezentacja publiczna założeń projektu "Platforma digitalizacji i transferu zasobów wiedzy"13.01.2021 - 02:46
1767Wakacyjne promocje na Pływalni UWM w Olsztynie.13.01.2021 - 02:45
1182Nr 150 z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2002 13.01.2021 - 02:42
1756Protokół Nr 37 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku13.01.2021 - 02:39
1724Nr 946 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynku kotłowni wraz z jego wyposażeniem technicznym położonego w miejscowości Łężany, gmina Reszel oraz prawo własności działki gruntowej nr 284/16 obręb Leginy13.01.2021 - 02:38
2719Nr 40 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Maastricht (Królestwo Niderlandów)13.01.2021 - 02:37
363MAGDALENA SKOLIMOWSKA13.01.2021 - 02:33
772Nr 71/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 13.01.2021 - 02:21
2766Decyzja Nr 19/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego13.01.2021 - 02:19
2546Zarządzenie Nr 46 z dnia 28 grudnia 2006 rok w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok.13.01.2021 - 02:17
2387Zarządzenie Nr 47/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie13.01.2021 - 02:13
2494Decyzja Nr 1/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania strategii rozwoju uczelni 13.01.2021 - 02:10
1988Nr 54/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego ekspozycji „65 lat sportu akademickiego w Kortowie”13.01.2021 - 02:09
1051Nr 49/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego13.01.2021 - 02:08

Łącznie 28109624 odwiedzin dla wszystkich podstron.