Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
788Nr 69/2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. publikacji naukowych i dzieł artystycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.09.2020 - 16:15
1706Protokół Nr 42 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku 22.09.2020 - 16:14
744Nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 22.09.2020 - 16:09
2426Nr 552 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie nadania sali wykładowej Wydziału Nauk Medycznych imienia profesora Wojciecha Rowińskiego22.09.2020 - 16:08
357Nr 118/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych22.09.2020 - 16:07
1593Nr 819 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Biełgorodzkim Państwowym Narodowym Uniwersytetem Naukowo-Badawczym, Rosja22.09.2020 - 16:02
2634Nr 30/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzo22.09.2020 - 16:02
2883Nr 568 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Mirosława KRZEMIENIEWSKIEGO22.09.2020 - 16:01
1308Nr 10 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie utworzenia w Katedrze UNESCO studiów podyplomowych "Przygotowanie nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego"22.09.2020 - 15:59
1771Decyzja Nr 47/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii informatyzacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.09.2020 - 15:57
1879Nr 451 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Filią Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Kaliningradzie, Rosja.22.09.2020 - 15:54
12755D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych22.09.2020 - 15:51
1378Nr 139 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie kierunków działań w gospodarce finansowej w roku 200422.09.2020 - 15:51
698Nr 7/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 98/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowe22.09.2020 - 15:50
2430Nr 712 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnego kierunku studiów - inżynieria kosmiczna22.09.2020 - 15:50
1065Nr 86/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczeln22.09.2020 - 15:49
1252Nr 14/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego i skarbowości22.09.2020 - 15:44
1774Nr 351 z dnia 29 listopada 2013 roku sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych22.09.2020 - 15:42
1779Nr 680 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie osobowej22.09.2020 - 15:42
2994Zarządzenie Nr 9 z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie wydawania zaświadczeń absolwentom Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM ubiegającym się o nadanie uprawnień i licencji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa 22.09.2020 - 15:40
1341Nr 134 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności gruntów zlokalizowanych w obrębach ewidencyjnych: Tomaszkowo, Dorotowo22.09.2020 - 15:34
2709Nr 27 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę22.09.2020 - 15:33
2512Nr 587 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni22.09.2020 - 15:31
2583Zarządzenie nr 5 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola w administracji publicznej ”.22.09.2020 - 15:29
1542Nr 2/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Eksploatacja dróg”22.09.2020 - 15:27
9123Struktura Wydziału Teologii22.09.2020 - 15:24
1213Nr 39 z dnia 1 grudnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia22.09.2020 - 15:23
1492Nr 782 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych 22.09.2020 - 15:22
1585Nr 818 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w celu realizacji projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego – „EuroFakultet w Pskowie, faza II” oraz przekazaniu wkładu strony polskiej do budżetu projektu za lata 2012-2015 22.09.2020 - 15:21
1291Nr 12/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu 22.09.2020 - 15:19

Łącznie 27013180 odwiedzin dla wszystkich podstron.