Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1388Nr 34/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej”08.08.2020 - 02:10
2446Nr 462 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do zawierania z jednostkami samorządu terytorialnego lub podmiotami gospodarczymi porozumień lub umów na realizację wspólnych projektów o charakterze badawczym i edukacyjnym...08.08.2020 - 02:10
1602Nr 701 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych08.08.2020 - 02:09
2421Nr 500 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Warszawie”08.08.2020 - 02:07
1890Nr 322 z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 232 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2014 roku08.08.2020 - 02:05
1268Nr 61 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 01:58
2283UCHWAŁA Nr 882 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny SITEK na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego08.08.2020 - 01:56
656CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych08.08.2020 - 01:53
755Nr 89/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku08.08.2020 - 01:53
2656Terminy posiedzeń Komisji ZFŚS08.08.2020 - 01:52
1225Nr 14 z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za okres od 01.09.1999 r. do 31.12.1999 r.08.08.2020 - 01:51
2577Nr 406 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Riazańskim Państwowym Uniwersytetem Agrotechnologicznym im. P. A. Kostycheva, Rosja08.08.2020 - 01:51
418Nr 501 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Ekonomia – rachunkowość budżetowa”08.08.2020 - 01:50
589Nr 56/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie08.08.2020 - 01:49
2191UCHWAŁA Nr 835 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Waldemara PLACKA08.08.2020 - 01:46
3073Nr 135 z dnia 24 listopada 2006 r. podjęta w dniu żałoby narodowej08.08.2020 - 01:41
43Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Języka Angielskiego)08.08.2020 - 01:40
1322Nr 81 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Centrum Edukacji Nauczycielskiej08.08.2020 - 01:36
37Nr 719 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2024/2025 laureatów i finalistów olimpiad 08.08.2020 - 01:35
3356Decyzja Nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/201208.08.2020 - 01:34
1733Nr 116 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 200208.08.2020 - 01:33
1099Nr 38 z dnia 1 grudnia 2000 roku o zmianie Uchwały Nr 20 w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w latach 2000-2002, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego08.08.2020 - 01:32
2297Nr 149 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jacka KOZŁOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego08.08.2020 - 01:31
1481Nr 786 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zaopiniowania umieszczenia tablic okolicznościowych upamiętniających wybitnych naukowców: prof. Witolda Senissona oraz prof. Lubomira Włodzimierza Barana08.08.2020 - 01:29
95Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Patomorfologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych08.08.2020 - 01:28
212Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego08.08.2020 - 01:25
2065Nr 831 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania przystąpienia do Klastra Instytut Kliniczno-Badawczy08.08.2020 - 01:24
1473Nr 78/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie prowadzenia w Studium Języków Obcych kursów językowych w zakresach: „Język angielski", „Język niemiecki", „Język rosyjski", „Język hiszpański", „Język francuski", „Język włoski" i „Język łaciński”08.08.2020 - 01:23
106Nr 695 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim08.08.2020 - 01:21
1925Protokół Nr 30 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku08.08.2020 - 01:21

Łącznie 26499256 odwiedzin dla wszystkich podstron.